velikost textu

Analýza koncepce vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby České republiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza koncepce vzdělávání zaměstnanců Vězeňské služby České republiky
Název v angličtině:
Analysis of the concept of education Prison Service employees in the the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
PaedDr. Jana Paukertová
Školitel:
doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
Id práce:
137119
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 10. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
disertace, profesní příprava, vězeňství
Abstrakt:
Předložená disertační práce je věnována systému vzdělávání zaměstnanců ve Vězeňské službě České republiky a návrhu nového vzdělávacího programu Penitenciámí pedagogika pro speciální pedagogy a vychovatele Vězeňské služby České republiky. Disertační práce popisuje vzdělávání od povinného vstupního vzdělávání v Základní profesní přípravě nově nastupujících zaměstnanců až po specializační kurzy Programu celoživotního vzdělávání, které jsou určeny všem zaměstnancům Vězeňské služby České republiky podle jejich funkčního zařazení. V současné době se v pojetí výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody v českém vězeňství uplatňují výrazně humanizační trendy. S vězněm je zacházeno nejen podle principů Evropských vězeňských pravidel, ale i pravidel profesní etiky, lidské slušnosti, individuálního přístupu s využíváním poznatků z oboru speciální pedagogiky, speciálně pedagogické diagnostiky, forenzní psychologie a dalších souvisejících vědních oborů. Aby pracovníci Vězeňské služby ČR mohli tento přístup zvládat a kvalifikovaně pracovat, musí být na výkon svého povolání v tak specifických podmínkách, jako je vězení, kvalitně připraveni. Proto byly zpracovány profily jednotlivých funkcí, které kvality potřebné pro výkon jejich práce formulují. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The presented dissertation focuses on the educational system o f the Czech Republic Prison service staff and on the proposal o f the new educational module called Penitentiary Pedagogy for special educationalists and trainers of the Prison Service o f the Czech Republic. This dissertation describes education, from compulsory entry education within the new staff Basic Preparation Entry program up to specialized courses in the Program o f Lifelong Education. These are established for all Prison service staff according to their official position. Currently the humanization trends are markedly preferred in the detention conception (including remand detention) within the Czech prison system. The inmate is treated not only according to the European Prison Rules principals, but also according to the professional ethic rules, human fairness and in particular access and use o f special pedagogy knowledge, special pedagogy diagnostics, forensic psychology and other related branches o f science. The staff must be excellently prepared to carry out their duties in such specific conditions in the prisons while complying with the above-mentioned new approach. Therefore the profiles o f particular professions were developed to formulate the qualities needed for the application o f their work. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PaedDr. Jana Paukertová 60.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PaedDr. Jana Paukertová 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PaedDr. Jana Paukertová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. 107 kB