velikost textu

Vývojové ukazatele čtení a psaní na konci předškolního věku a v době nástupu do školy: příspěvek k problematice "rizika dyslexie"

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývojové ukazatele čtení a psaní na konci předškolního věku a v době nástupu do školy: příspěvek k problematice "rizika dyslexie"
Název v angličtině:
Developmental indicators of reading and writing at the end of preschool age and etnering school: a contribution to the issue of "dyslexia risks"
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Iva Stuchlíková, CSc.
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Id práce:
137112
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
specifické poruchy učení
Abstrakt:
Disertační práce je zaměřena na vývojové ukazatele předpokladů pro čtení a psaní na konci předškolního věku a v době nástupu do školy, jejichž diagnostikou a následnou intervencí se mohou minimalizovat obtíže dětí při osvojování čtení a psaní. První čtyři kapitoly mají teoretický charakter. Zabývají se obecnými zákonitostmi čtení a psaní. Tyto školní dovednosti jsou zasazeny do rámce rozvoje gramotnosti; sledována je psychologická podstata čtení a psaní a vývojové předpoklady pro jejich rozvoj. Pozornost je věnována současným trendům včasného rozpoznání vývojových deficitů, které se mohou stát příčinou obtíží při osvojo vání čtení a psaní, ať už mají jakékoliv pozadí. Metodou, která může pomoci vyhledat děti s budoucími obtížemi ve čtení a psaní a podnítit včasnou intervenci přímo v prostředí školy, je Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Vytváření a standardizace tohoto screeningového nástroje bylo prvním výzl">mných úkolem disertační práce. Bylo potvrzeno, že metoda splňuje požadavky na diagnostic!, ústroje a je využitelná pro postižení předpokladů pro čtení a psaní v době nástupu do školy. Druhým výzkumným úkolem bylo zodpovězení otázek, jak se v našem poradenském systému dává důraz na sledování vývojových deficitů, včetně tzv. „rizika dyslexie", které mohou signalizovat u dětí na konci předškolního věku budoucí obtíže ve čtení a psaní a jak je tato otázka reflektována při diagnostice školní zralosti. Oba výzkumné úkoly mají přínos pro pedagogickou i poradenskou praxi - umožňují včasnou diagnostiku předpokladů pro čtení a psaní poradenským pracovištěm, tak přímo v prostředí školy. Současně upozorňují na nutnost přechodu z diagnosticko- terapeutického modelu péče o děti s problémy ve čtení a psaní k modelu preventivnímu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This dissertation work is dealing with developmental markers of predictors of reading and writing among the children at the end of preschool age and at the beginning of school entry. Diagnostics of these predictors and intervention can reduce children's difficulties in the process of acquiring reading and writing abilities. First four chapters are theoretical. They describe general concepts of reading and writing. These school abilities are considered in relationship to the literacy development. Psychological nature of reading and writing and developmental predictors of their progress are also discussed. Current trends in early recognition of developmental deficits causing difficulties in acquiring reading and writing are introduced. Test rizika poruch čtení pro rané školáky (Test of risk of reading difficulties of children of early school age) is a method that can help to find children with future reading and writing difficulties and to provoke the need for an early intervention in the school environment. The first aim of the empirical part of this work was to create and standardize this screening method. It was confirmed that this method suits the requirements on diagnostic tools and that it is suitable for examination of the predictors of reading and writing at the time of school beginning. The aim of the second part of the empirical study was to answer questions about what attention is paid to developmental deficits in our counselling system, including risk of dyslexia that might at the end of pieschool age signal future difficulties in reading and writing and how is this question reflected during the diagnostics of school maturity. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 10.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Iva Stuchlíková, CSc. 1.73 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 1.58 MB