velikost textu

Projektové a problémové úlohy a jejich využití v technické výchově na ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Projektové a problémové úlohy a jejich využití v technické výchově na ZŠ
Název v angličtině:
Project and problem method and their application at technical education at basic schools
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jan Novotný, Ph.D.
Školitel:
doc. Ing. Milan Křenek, CSc.
Oponenti:
doc. Mgr. Ing. Daniel Novák, CSc.
doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc.
Id práce:
137111
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
technická výchova, vyučovací metody
Abstrakt:
Problémové a projektové metody jsou velmi významným znakem moderního vyučování, ale nejsou nové, ani neznámé. Za přednosti těchto metod lze považovat velkou motivační sílu, zaměstnávání a formování celé osobnosti žáka, vzájemnou spolupráci, komunikaci, možnost diskutovat, vyhledávání a zpracovávání informací, rozvoj fantazie a tvořivosti, diferenciace žáků podle sklonů a zájmů. Projekty vedou též k vnitřní kázni, toleranci, odpovědnosti a etice vedoucího a vedeného. Předností těchto metod je opravdu nespočet, proto je třeba neustále zkoumat jejich možnosti a využitelnost při výchově a vzdělávání v různých výukových předmětech. Cílem předložené práce bylo prokázat, že projektové a problémové metody v oblasti technické výchovy jsou nástrojem k zvyšování efektivity vyučovacího procesu a vedou k rozvoji technicky orientované tvořivosti žáků. Práce měla zároveň i prokázat, že uplatnění těchto metod zvyšuje zájem o techniku. Pomocí experimentu prováděného na dvou různých základních školách byly ověřovány předem stanovené hypotézy, které měly prokázat, že • využití projektových a problémových metod výuky při komplexním pojetí práce s materiály na ZŠ působí na zvýšení úrovně osvojení technicky orientovaného učiva, • využití projektových a problémových metod výuky při komplexním pojetí práce s materiály na ZŠ přispívá ke zvýšení zájmu žáků o technicky zaměřené předměty na ZŠ a pozitivně ovlivňuje jejich postoj k těmto předmětům, • využití projektových a problémových metod výuky při komplexním pojetí práce s materiály na ZŠ rozvíjí u žáků jejich technicky orientovanou tvořivost. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This diploma work present how to use project and problem method practically in preparing students of basic of technology. It shows how to increase activity and productivity of students by right focus of the problem. The aims of the work are: - to map starting points which may result advantage of project and problem methods as a means of effective technical education - to verify the supposition that these methods also positively influence the pupils´ attitudes and relation to taught technical subject and to the process of education itself. - supposing the usage of such methods deals to increasing of pupils' creativity The pre-set hypothesis have been verified by means of the research carried out at the basic schools in the subject „Basic of Technology“ and the obtained results are presented in this work. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jan Novotný, Ph.D. 2.08 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Jan Novotný, Ph.D. 830 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jan Novotný, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jan Novotný, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Ing. Daniel Novák, CSc. 1.06 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc. 938 kB