velikost textu

Variantnost neživotných maskulin a problematika spisovného jazyka ve škole (se zaměřením na lokál singuláru)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Variantnost neživotných maskulin a problematika spisovného jazyka ve škole (se zaměřením na lokál singuláru)
Název v angličtině:
Variability inanimate Maskulin a literary language problems at school (with a focus on lo singular )
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Petr Vybíral
Školitel:
prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc.
doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.
Id práce:
137110
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Pro skloňování českých substantiv je typická bohatost skloňovacích typů (vzorů) i jejich koncovek. Ty se buď vyznačují poměrně silnou homonymií (např. typ staveni), nebo synonymií. Prostřednictvím svých pozičních koncovkových variant (alomorfů) vytvářejí pak synonymické koncovky dubletní tvary (tvarové varianty). Popis distribuce těchto variantních koncovek je v češtině morfologicky zajímavý a didakticky obtížný úkol. A to především proto, že se ve škole učíme pochopit normu spisovného jazyka. Té jsme pak povinováni nejvíc, a proto vůči ní máme velký pocit zodpovědnosti. Nechtějíce ji porušit, jsme nuceni přemýšlet o tom, která z koncovek je spisovná, případně nejsou-li spisovné už obě. Od dob Gebauerových až po současnou Příruční mluvnici češtiny vstupují do hry při klasifikaci těchto koncovek lingvistické intervence, které je hodnotí a popisují na ose správný - nesprávný, resp. spisovný - nespisovný. Stranou přitom nezůstává ani pohled dialektologický. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
For a declension (inflection, declination) of Czech nouns is typical a richness of inflexional types and their endings. They either mark strongish a homonymy (e.g . type outhouse/'staveni), or a synonymic. Through their positional final variants (allomorphics) are generated a synonymic endings doublet forms (formative variants). A description of distribution these variant endings is in Czech morphological interesting and doctrinal task. Namely above all therefore, we learn to understand especially specification a literary language at school. Then we have to keep it as much as is possible, because we have a sense of responsibility to our literary language norm. Don't being wanted to break its, we are obliged think about it, which one of endings is literary, if need be are not literary already both of them. Since the Gebauer's date to contemporary The Hand Grammar Czech (Příruční mluvnice češtiny) enter to the games at classification these endings a philological interventions. They evaluated these endings and described its on the axes correct - wron or literary - non-literary. Off at the same time no-stays nor a look dialectological. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Petr Vybíral 14.84 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Petr Vybíral 9.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Petr Vybíral 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Petr Vybíral 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Minářová, CSc. 179 kB