velikost textu

Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů
Název v angličtině:
Research Competence in the Teacher Profession and Teacher Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
Id práce:
137109
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
učitelská profese, vzdělávání učitelů
Abstrakt:
Současné české kurikulární reformy umožňují růst pedagogické autonomie škol a nesou tak s sebou zvýšené nároky na profesionalitu učitelů. Zavedením Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se učitelé spolu s vedením školy a nepřímo také radou školy stávají nejen tvůrci školního kurikula (Školního vzdělávacího programu), ale zároveň také jeho (auto)evaluátory. Jak definovat evaluac/ v kontextu učitelské profese spolu se zachováním respektu k výzkumné doméně pedagogických věd? Jak specifikovat profesní výzkumné činnosti učitele a nesnížit tím prestiž výzkumníků-vědců pedagogiky? Jak zajistit, aby byli učitelé nositeli změn, spolutvůrci poznání pedagogické reality a mohli se podílet na žádoucím proměňování statusu učitelské profese? Má-li být učitel expertem v edukační doméně, neobejde se bez permanentně se rozvíjejících znalostí odborně argumentovat postupy a výsledky výukových procesů, význam implementovaných změn. Předpokladem je k tomu teoretické i praktické porozumění opřené nejen o kritické teoretické studium a systematickou celistvou reflexi vlastní pedagogické praxe, ale také o objektivní výsledky realizovaných výzkumů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The current Czech curriculum reforms facilitate the growing pedagogical autonomy of schools and thus bring about more demanding requirements relating to the professionalism of teachers. Having introduced the Framework Educational Programme for Basic School teachers, together with their school management and indirectly in cooperation with the school council they have become not only creators of the school curriculum (the School Educational Programme) but also its (auto) evaluators. How to define the term evaluation within the context of the teacher profession, still respecting the research domain of educational sciences, at the same time? How to specify the professional research activities of a teacher without downgrading the prestige of researchers-scientists in the area of educational sciences? How to guarantee so that teachers could become bearers of changes and co-creators of knowledge of educational reality, thus participating in the desirable change of the teacher profession status? If a teacher is to be an expert in the educational domain, he/she does not manage without permanent development of the skill of professional reasoning of procedures, results of teaching processes and importance of changes implemented. The prerequisite rests not only in the theoretical and practical understanding based on critical theoretical study and systematic, complex reflexion of own educational practice but also on objective results of research activities. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Seberová, Ph.D. 19.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Alena Seberová, Ph.D. 426 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Seberová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Seberová, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc. 780 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. 1.14 MB