velikost textu

Mediální výchova z hlediska jazykového vzdělávání na příkladu vyučování francouzštině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální výchova z hlediska jazykového vzdělávání na příkladu vyučování francouzštině
Název v angličtině:
Media education in terms of language learning using the example of teaching French
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Alena Vacková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
doc. PhDr. Miroslava Sládková, CSc.
Id práce:
137102
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediální výchova
Abstrakt:
Cílem této disertační práce je řešení otázky jak připravit budoucí učitele cizích jazyků k četbě a analýze mediálních textů. (Hovořím-li ve své práci o budoucích učitelích, mám tím na mysli učitele druhého stupně ZŠ a třetího stupně, konkrétně gymnázií). Tato problematika dosud nenašla odpovídající místo v přípravě učitelů jazyků, a to i přesto, že se do základních i středních škol v současnosti zavádí předmět mediální výchova, který má porozumění médiím a komunikaci s nimi učit. Mediální výchova, která může být pojímána jako samostatný předmět i jako součást předmětů jiných, především jazykové výuky, tj. mateřského jazyka a jazyků cizích, občanské výchovy, dějepisu, zahrnuje širokou škálu problémů, jako jsou mediální instituce, fungování médií a mediálního trhu, kritické čtení textů, rozpoznávání manipulace, stereotypů atp. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim o f the thesis is to elaborate the methods o f education o f future teachers in the field o f reception and analysis o f media texts (especially o f the printed media). Even if the school subject media education in the Czech republic has been newly introduced (as well as frequently discussed), the present topic did not find a due place in the curricula at the faculties o f education (preparing the teachers for secondary schools, in particular for grammar schools). The media education may be considered either as a particular school subject or as a component o f relative school subjects, e. g. o f mother or foreign language teaching, civics, history etc. Its contents includes a large scale o f topics - media institutions, functioning o f media channels and media market, critical reading o f media texts, analysis o f the forms o f media manipulation and stereotypes, publicity etc. It is mostly this interdisciplinary approach which situates the media education within the wider picture o f a rather complex study o f language acquisition. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Alena Vacková, Ph.D. 53.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Alena Vacková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Alena Vacková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 164 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miroslava Sládková, CSc. 136 kB