velikost textu

Efektivní výukové strategie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Efektivní výukové strategie
Název v angličtině:
Effective Instructional Strategies
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.
prof. PhDr. Iva Stuchlíková, CSc.
Id práce:
137101
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 11. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
aktivizační metody ve výuce, strategický management, pedagogický výzkum
Abstrakt:
V první části disertační práce jsm e si položili obecnou otázku, jaká výuka je efektivní, a pokusili jsme na ni najít odpověď v teoretických zdrojích. Nejdříve jsm e vymezili pojmy výuka a výukové strategie. Vycházíme z takového pojetí, které výuku chápe především jako interaktivní proces vyučovacích činností učitele a učebních procesů žáků. Výukovými strategiemi rozumíme promyšlené záměry, plány a postupy učitele, které předcházejí použití konkrétních výukových metod. Soustředili jsme pozornost především na tzv. procesuálni efektivitu, která se soustřeďuje na procesy vyučování a učení a je významným doplněním rezultativní efektivity, která se zabývá zjišťováním výsledků učebních procesů. Z analýzy teoretických zdrojů jsme vyvodili faktory, které pro procesuálni efektivitu výuky považujeme za rozhodující. Teoretické poznatky jsm e soustředili do modelu cílevědomé, aktivní a smysluplné výuky (CAS), který jsm e se pokusili dát do vztahu se zákonitostmi časového průběhu výuky. Tím jsme dospěli ke struktuře efektivního učebního cyklu. Tento cyklus je tvořen fázemi stanovování učebních cílů, aktivování dosavadních znalostí, porozumění novému učivu, retence znalostí a závěrečnou reflexí. Pojmenování fází odpovídá učebním procesům, ke kterým by u žáků při výuce mělo docházet. K jednotlivým fázím učebního cyklu jsm e uvedli příklady efektivních výukových strategií, které směřují k naplnění smyslu a účelu učebních procesů. Zaměřili jsme se na výukové strategie, které byly zahraničním pedagogickým výzkumem identifikovány jako efektivní a nejsou u nás příliš rozšířené. Jedná se o takové výukové strategie jako stanovování výukových cílů, předorientování v učivu nebo identifikace podobností a rozdílností. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The main aim of this work is to clarify the concept of educational effectiveness. In the theoretical part we first of all describe different conceptualizations of effectiveness. Then we focus on the “processual effectiveness” rather than the “result effectiveness” of the learning in lien with the Czech science literature. Searching for the optimal school instruction which engage student learning is the next step. We focus on three key factors and we try to explain their principles. In our concept an effective instruction arises when students understand and adopt the instructional objectives (setting objectives), learn actively (activity) and finally they reveal the meaning in the topic (meaningfulness). The qualitative factors mentioned above were put through the time factor and thus we tried to design a model o f the effective instruction. We identify five crucial stages of a lesson: setting objectives, activating prior knowledge, understanding the topic, retention of knowledge and concluding reflection. These stages create an effective learning cycle as a part of a learning spiral. For every stage we give some examples of particular instructional strategies and methods. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Karel Starý, Ph.D. 55.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Karel Starý, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Karel Starý, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. 662 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Iva Stuchlíková, CSc. 285 kB