velikost textu

Vyšší odborné školy v systému vzdělávání v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyšší odborné školy v systému vzdělávání v České republice
Název v angličtině:
Tertiary technical schools in the Czech education system
Typ:
Disertační práce
Autor:
Tibor Slažanský
Školitel:
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ing. Jan Kovařovic, CSc.
Id práce:
137095
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 3. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vyšší odborné školy, vzdělávací systémy
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou vyššího odborného studia. Cílem práce je posouzení postavení vyššího odborného studia v českém systému vzdělávání na základě analýzy vybraných problémů z jeho realizace. Jako první je posouzena reflexe VOŠ ve veřejných pramenech. Analyzovány byly veřejně přístupné materiály z činnosti představitelů státu - Parlamentu, vlády, prezidenta a Ústavního soudu a dále celý ročník 2005 celostátního deníku Mladá Fronta Dnes a odborného profesního periodika Učitelské noviny. Následuje komparativní analýza legislativního vymezení vyššího odborného studia v kontrastu se studiem středním a vysokoškolským a dále analýza spektra absolvovaného středního vzdělání uchazečů o vyšší odborné studium. V poslední části je posuzována míra samostatnosti vyššího odborného studia, které je realizováno v rámci jednoho školského subjektu společně se středním odborným. Provázanost realizace programů středního a vyššího odborného studia v rámci jednoho subjektu je posuzována na základě porovnání počtů žáků a studentů, rozsahu působení jednotlivých vyučujících a na využívání učeben školy. V uvedených otázkách je vždy posuzován podíl SŠ a VOŠ na jednotlivých školách.
Abstract v angličtině:
This work deals with problems of the higher professional study. The goal of this work is to make a professional judgement about status of higher professional study within the Czech educational systém on the basis of an analysis of selected problems from its implementation. First, reflections on higher professional schools in public sources are evaluated. Open to public materials of the statě officials work - the Parliament, the government, the president and the Constitutional Court were analysed, together with the whole year 2005 issues of the nation-wide newspaper Mladá Fronta Dnes and the professional periodical Učitelské Noviny. Secondly, a comparative analysis of the legislative defínition of higher professional study with secondary and university studies was made, followed by an analysis of secondary education of the applicants for higher professional education. The finál part evaluates an extent of higher professional education being realized within one school subject together with a secondary professional one. Interconnected carrying out of the secondary and higher professional studies within the same subject is measured on the basis of comparing a number of pupils, students, the extent of teaching of particular teachers and utilization of classrooms in the school. In all above stated questions a share of secondary and higher professional schools in particular schools is assessed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tibor Slažanský 43.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tibor Slažanský 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tibor Slažanský 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Milan Pol, CSc. 551 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Kovařovic, CSc. 1019 kB