velikost textu

Interkulturní výchova v primární škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interkulturní výchova v primární škole
Název v angličtině:
Intercultural Education in the Primary School
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tereza Škachová
Školitel:
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Id práce:
137094
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
multikulturní pedagogika
Abstrakt:
Tato práce se věnuje některým z možností, jak se na poli primární školy pokusit zlepšit soužití budoucí multikulturní generace na území našeho státu. Cílem je prozkoumat aktuální stav interkulturní výchovy (dále též IKV) v primární škole v České republice a její ukotvení v kurikulárních dokumentech a zjistit možné vlivy na utváření předsudků. Na základě těchto zjištění hledáme cestu, jak nejlépe působit v rámci interkulturní výchovy v primární škole, což považujeme za obzvlášť důležité v době zavádění RVP ZV do praxe. Text začíná psychologicko filozofickým pozadím interkulturní výchovy, v rámci kterého se snažíme odpovědět na otázky, proč lidé reagují negativně na odlišnost, jaké k tomu mají důvody, jak se u nich vytváří předsudky k určitým skupinám lidí apod., přičemž si klademe za cíl podpořit myšlenku legitimity interkulturní výchovy jako takové i jejího začlenění do vzdělávacích programů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The thesis deals with possible ways of improvement of coexistence of the future multicultural generation in the field of primary pedagogy in our country. The aim is to analyze the current situation of multicultural education in primary school curriculum in the Czech Republic and find potential influences on forming prejudice. On the basis of these findings we look for the best way how to affect multicultural education in primary school, which is very important when the framework education programs are introduced into use. The text starts with philosophical background of multicultural education. In this part we try to answer questions why people respond negatively to difference and what are their reasons for it, how prejudice develops etc. Our goal is to support the idea of legitimacy of multicultural education as such and its incorporation into training programs. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Škachová 111.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Škachová 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Škachová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. 1.52 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Stará, Ph.D. 1.34 MB