velikost textu

Praktické formy výuky v přípravném vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie: (se zaměřením na mikrobiologii)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Praktické formy výuky v přípravném vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie: (se zaměřením na mikrobiologii)
Název v angličtině:
Practical Forms of the Teaching in the Preparatory Education of the Science and Biology Teachers (with a View to Microbiology)
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Id práce:
137093
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 4. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vzdělávání učitelů, mikrobiologie, obsahová analýza
Abstrakt:
Předložená práce se zabývá praktickými formami výuky v přípravném vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie. Řešen je především problém reflexe výuky v tomto přípravném vzdělávání, zejména v jeho praktických složkách. Konkrétně se jedná o problém výuky jednoho odborného předmětu - mikrobiologie. Cílem předložené práce bylo navrhnout inovovaný obsah praktické části kurzu Mikrobiologie, který by měl sloužit k výuce studentů oboru Učitelství biologie pro ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, resp. k výuce jeho bakalářské části v připravovaném strukturovaném studiu. K dosažení cíle bylo v první fázi potřeba analyzovat stávající stav výuky mikrobiologických témat na školách v rámci předmětu přírodopis a biologie a v přípravném vzdělávání učitelů přírodopisu a biologie. Protože ve výuce českého učitele hraje podstatnou roli používaná učebnice, byla jednotlivá mikrobiologická témata analyzována i v dostupných učebnicích.
Abstract v angličtině:
Practical Forms of the Teaching in the Preparatory Education of the Science and Biology Teachers (with a View to Microbiology) Presented thesis deals with the practical forms of education used in the practice teaching of the science and biology teachers. Especially the problem of the reflection in this process has been solved, namely in its practical components. Particularly has been focused on one special subject - microbiology. The main object of the thesis consists in a proposal how to innovate the present content of the practical part of a Microbiology Course, which should serve to the education of the students with the specification " Teaching Biology in Primary and Secondary Schools " at Faculty of Education at Charles University in Prague, resp. to the education in its bachelor's part of the structural studies (which are being prepared).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 19.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. 196 kB