velikost textu

Vliv reedukace zraku na zvyšování funkční vizuální výkonnosti dospělých osob se zrakovým postižením: se zaměřením na čtenářskou výkonnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv reedukace zraku na zvyšování funkční vizuální výkonnosti dospělých osob se zrakovým postižením: se zaměřením na čtenářskou výkonnost
Název v angličtině:
Effect of visual reeducation on increasing functional visual capacity of adults with visual impairment
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Školitel:
doc. dr Ján Jesenský, CSC.
Oponenti:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
Id práce:
137089
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zrakově postižení
Abstrakt:
Předložená práce věnuje pozornost problematice speciální eduakce a rehabilitace dospělých osob, které patří do cílové skupiny slabozrakých a částečně vidících. Zaujímá postoj zejména k vývoji a současné struktuře speciální podpory usnadňující zvyšování funkční vizuální výkonnosti v případě, že ke snížení vizuálního potenciálu došlo v průběhu dospělosti nebo stáří. Na základě komparace situace v jiných evropských zemích poukazuje na možnosti a potřeby dalšího vývoje problematiky v ČR. Konkrétní pozornost věnuje novelizaci edukačně-rehabilitačního programu reedukace zraku dospělých a starších osob. Ve vztahu k realizované výzkumné studii podrobněji zpracovává problematiku podpory udržení a zvyšování čtenářských kompetencí a výkonnosti. Výzkumná studie přináší řadu konkrétních výsledků sledování a návrhů modernizace programu reedukace zraku v kontextu zkvalitňování tyflorehabilitaěních služeb pro slabozraké a částečně vidící osoby. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The presented work concentrates on the topic of special education and rehabilitation of weak-stghted and low-vision adults. It focuses especially on development and current structure of special aid and support, which makes increasing functional visual capacity easier in situaions where visual abilities deteriorated during adult age or old age. After comparing situations in other European countries, this work goes on to point out needs and possibilities for future development of this area in the Czech Republic. Concrete attention is focused on one area of comprehrehensive sight re-education: the development o f functional visual performance with use of special optical aids and other means, whose optimal operation is achieved by means o f amended educational and rehabilitation programme. The core o f the thesis is the topic o f increasing reading competence and reading performance. The aim of the research part of the thesis is to contribute to the existing knowledge about creating and optimizing educational-rehabilitation programme using modem tyflopedic rehabilitation and tyflotechnical means. The structure of the program is tied with modern conceptions used in andragogics as well as in mentioned subjects. The presented research also has an evaluating function. Effectiveness of the experimental programme is proved by empirical results From methodological point of view this is an example of mixed research realized on combination qualitative and quantitative methods. In terms of empirical data the thesis answers a number of questions concerning functional impact of sight re-education on increasing of functional visual performance of weak-sighted and low-vision adults. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D. 12.21 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D. 952 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. 84 kB