velikost textu

Výchova člověka k sociální komunikaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchova člověka k sociální komunikaci
Název v angličtině:
Education on human for social communication
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Lucie Kudová
Školitel:
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Id práce:
137087
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 3. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální komunikace, rodina a škola
Abstrakt:
Komunikace dnes není chápána ve smyslu lidského spolubytí, které by vedlo k pochopení, porozumění tomu druhému, nýbrž zjednodušeně jako tok, vyhledávání, poskytování, předávání přesných, jednoznačných, atomizovaných informací, jimž často chybí širší kontext. Takováto komunikace je stále více odlidšťována, vytrácí se osobní kontakt, nevede se dialog, protože je nahrazován paralelními monology. Žijeme tedy v prostředí, kde „komunikační kanály“ slouží jen tomu, aby menšina hovořila k většině. Z komunikačních kanálů se tak staly Jednosměrné ulice“. Chybí oboustranná komunikace. Naším hlavním cílem je proto ukázat, že jedině vstřícná, dialogická mezilidská komunikace, byť sama prochází vlastní krizí, může být možným východiskem z nejedné krize současného světa. Tohoto cíle můžeme dosáhnout, podaří-li se nám naplnit celou řadu dílčích cílů. Protože přivést člověka k vstřícné komunikaci je možné jen prostřednictvím výchovy, budeme se nejprve tázat, co je výchova, odlišíme tento pojem od pojmů vzdělání a kvalifikace, se kterými je často zaměňován. Zjistíme její současný stav, zda-li stále trvá její krize. Domníváme se, že právě filosofické chápání výchovy nám pomůže odhalit její mnohorozměrnost, včetně jejího ontologického rozměru. Za tímto účelem porovnáme pojetí výchovy u vybraných představitelů filosofie výchovy 20. století. Dále si položíme otázku, co je sociální komunikace, zde porovnáme přístupy filosofie, pedagogiky, sociologie a psychologie. Budeme hledat nejen odlišnosti jednotlivých přístupů, ale také to společné. Protože sociální komunikaci chceme vnímat nejen jako prostředek vzájemného dorozumění i porozumění, ale též hledání a utváření vlastní identity, budeme hledat cestu, jak tohoto cíle dosáhnout. Jednou z osvědčených cest je cesta dialogu. Zamyslíme se nad příznaky krize sociální komunikace v dnešním světě. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The dissertation points out the huge potential of social communication that is often undervalued. It tries to clear of scientist interpretation of communication. It is understood in a simplified way only as a flow, retrieval, providing, and handing atomized pieces of information on. This work attempts philosophical divulgence of the sense and of the core of communication. At the same time there is used multidisciplinary attitude to the issue as well. Philosophy interprets communication not only as universal condition of human being, as a mean of mutual understanding and sympathy, but also as searching and forming of one’s own identity. Even if helpful, dialogical social communication has to master its own crisis (true partnership, co-existence, solidarity and unity wasted somewhere) which immediately contributed to the series of further crisis (including the crisis of upbringing) it remains the only possible way to master all manner of crisis. Solution is then considered in training to social communication, to dialogical conflict solving. We should learn to tolerate and to understand the other man. Education should take care of improving of social communication and finding ways of new possibilities. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Lucie Kudová 3.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Lucie Kudová 153 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Lucie Kudová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. 547 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 620 kB