velikost textu

Negativní jazykový transfer u anglicky mluvících studentů češtiny jako cizího jazyka. Aplikovaná kontrastivní lingvistická studie na materiálu vybraných českých a anglických sloves s významem interpersonální komunikace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Negativní jazykový transfer u anglicky mluvících studentů češtiny jako cizího jazyka. Aplikovaná kontrastivní lingvistická studie na materiálu vybraných českých a anglických sloves s významem interpersonální komunikace
Název v angličtině:
Negative language transfer students for English-speaking Czech as a foreign language. Applied contrastive linguistic study on the material selected Czech and English verbs with the meaning of interpersonal communication
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jan Daněk, Ph.D.
Školitel:
doc.PhDr. Svatava Machová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.
PhDr. Ivana Kolářová
Id práce:
137084
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
aplikovaná lingvistika, jazykový transfer, kontrastivní lingvistika, slovesa
Abstrakt:
Práce je zaměřena na problematiku negativního jazykového transferu anglicky mluvicích studentů češtiny jako ciziho jazyka. Na materiálu deseti českých sloves s významem interpersonálni komunikace, totiž říci (si), říkat (si), říkávat (si), mluvit, hovořit, povědět, povídat (si), oznámit, informovat a konstatovat, ukazuje, jaký obraz jazykového jednáni je typický pro rodilé mluvči češtiny. V porovnáni s převzatou analýzou anglických lexémů speak, talk, say a tell stanovuje shody a rozdily obrazu jazykového jednáni v češtině a v angličtině a predikuje oblasti negativního jazykového transferu u anglicky mluvicich studentů češtiny jako ciziho jazyka. Tuto predikci následně ověřuje pomoci výzkumné sondy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Práce je zaměřena na problematiku negativního jazykového transferu anglicky mluvicích studentů češtiny jako ciziho jazyka. Na materiálu deseti českých sloves s významem interpersonálni komunikace, totiž říci (si), říkat (si), říkávat (si), mluvit, hovořit, povědět, povídat (si), oznámit, informovat a konstatovat, ukazuje, jaký obraz jazykového jednáni je typický pro rodilé mluvči češtiny. V porovnáni s převzatou analýzou anglických lexémů speak, talk, say a tell stanovuje shody a rozdily obrazu jazykového jednáni v češtině a v angličtině a predikuje oblasti negativního jazykového transferu u anglicky mluvicich studentů češtiny jako ciziho jazyka. Tuto predikci následně ověřuje pomoci výzkumné sondy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jan Daněk, Ph.D. 19.31 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Jan Daněk, Ph.D. 762 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jan Daněk, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jan Daněk, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. 906 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivana Kolářová 2.18 MB