velikost textu

Rodina a "věci" s ní související...

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rodina a "věci" s ní související...
Název v angličtině:
Family and connected things
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marie Jeřábková
Školitel:
prof.PhDr. Jaroslava Pešková, CSc.
Oponenti:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
Id práce:
137080
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
manželská krize, sociologie rodiny, rodina
Abstrakt:
Rodina prošla v průběhu času proměnou a zdá se, že složitost doby a složitost situace v rodině neumožňuje zcela vytváření bezpečí domova a blízkosti. Člověk je rozrušován, odpadá od svých zásad a často postrádá i smysl. Kde totiž může vztah kdykoliv ukončit, tam se také nemusí namáhat. Naděje proměny člověka dává šanci, že se „vrátí k sobě" a porozumí zevnitř nutnosti „vyživovat" stálou péčí své partnerství - manželství, kterému předchází „exkluzivita" výběru partnera. Kvalita manželství a založení rodiny pak spočívá v „žité lásce" i přes selhávání, kde se setkávají „dvě svobody", které si navzájem nabízejí své možností, a také víru v Druhého s absolutní nadějí v jeho proměnu a jeho neustálé objevování. Pochopí-li člověk problém (?), pozná, že je rodina a domov pro dítě tou nej větší hodnotou - nej větším věnem, kde může pomalu růst, a nechat „zakládat" to původní, lidské, které mu umožní setkání se sebou samým, s celkem světa i s kosmem. V bezpečí domova se pak může odehrát respekt k jinakosti a „zapouštění kořenů do věcí", díky čemuž je člověk uváděn do pravdy a může vnitřně růst. Vše prožité se od útlého dětství ukládá v paměťových drahách lidského mozku a v těle, aby se tak vytvořil základ pro budoucnost, ve které v sobě člověk potřebuje otevřít, jen" jediné: „propasti božství a lidství", a tím vytvořit prostor pro „vlastní život duše" - a to je - řečeno slovy J. Patočky „bezpříkladné drama"
Abstract v angličtině:
Family has gone through its own change during the course time and it seems that a complexity of time and a complexity of a situation inside the family das not fully aliowe a creation of a security of home and proximity. A man is disturbed, he/she lapses from ones s own principles nad often even looses meaning. Where a relationship can be terminated any time, a man does not have to make any efforts.. A hope for a melamoipliosis of a man oilers a chance for him to „return to oneself'' and to - from inside - understand a necessity for „nurturing" his or her own partnership with a lasting care - a marriage preceeded by „exclusivity" of a partner's choice. A quality of marriage and a foundation of a family is then found in a Jove lived", despite failures, where „two freedoms" meet, mutually offering their own opportunities and also belief in The Other one with the absolute hope in his or her change a"d his or her lasting discovery. Once a man understands the problem (?) he/she will find that a family and home represent for a child the highest value - the greatest gift inside which a child can grow and to let grow the original human „it", which will enable liim/or her to meet one's own „das Selbst", the wholeness of the world and of the universe. In the security of home not only a respect for difference can také place ,but also „deepening roots in to the thing", owing to which a man is being introduced into to die thruth and can ssrow inwardly. Everything that has been lived through since the early childhood is stored in memory traces of a ^nian brain and in human body, thus creating a basis for the future in which a man needs to open '•0n'y" one thing inside: „the gorges of deity and humanity", thus creating a space for „soul's own life" " an „unprecedented drama", that is, to use J. Patočka's words.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Jeřábková 28.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Jeřábková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Jeřábková 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. 200 kB