velikost textu

Rozvíjení kompetence pro manipulaci se strukturami jako součást informační výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvíjení kompetence pro manipulaci se strukturami jako součást informační výchovy
Název v angličtině:
Development of competency to manipulate structured data, information, and knowledge in ICT education
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. David Mudrák, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc.
Id práce:
137079
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
informační výchova, vědecký výzkum, strukturní vzorce
Abstrakt:
V předkládané disertační práci je zaveden teoretický koncept kompetence manipulovat se strukturami jako komplex kognitivních a performačních schopností a dovedností zacházet s různými formami a reprezentacemi dat, informací a znalostí. Vychází se přitom z pojetí kompetence jako obecnější způsobilosti s univerzálním charakterem uplatnění v různých životních situacích. Pojem struktura je v úvodu práce vymezen jako abstraktní uspořádání prvků dané množiny či systému dle jejich vzájemných vztahů. V návaznosti na vymezení pojetí pojmů informační gramotnost a informační výchova a s využitím analýzy a komparace několika zahraničních modelů rozvíjení informační gramotnosti se práce soustřeďuje na struktury a jejich reprezentace, nejčastěji v podobě schémat a diagramů, se kterými se setkáváme v oblastech vyhledávání, zpracovávání a organizace dat, informací a znalostí pomocí soudobých informačních a komunikačních technologií (ICT). Práce se snaží ukázat, že schopnosti a dovednosti manipulovat se strukturami dat, informací a znalostí na úrovni myšlenkových či kognitivních operací tvoří důležitou součást komplexní způsobilosti jedince označované jako informační gramotnost.
Abstract v angličtině:
The doctoral thesis titled "Development of competency to manipulate structured data, information, and knowledge in ICT education" is carried out in the held of ICT education theory, a pedagogical discipline dealing with a theory of educational action leading to the development of information literacy. The research project was connected to the previous research activities realized in the field by author's department members. The research was focused on the elaboration of form and approach to the development of competency to handle structured data, information and knowledge. This competency is described as a set of abilities and skills to manipulate such structures, for example structured text, diagram of database model, mind map, or concept map, and the ability to transform these structures among each other. These skills are conceived to play an important role in dealing with informational tasks and, therefore, are a key component of several information literacy development models including Big6™ (Eisenberg - Berkowitz, 1990, 1999), Information Seeking (Kuhlthau, 1993, 1999), Information Skills (Irving, 1992), Pitts/Stripling Research Process (Stripling Pitts, 1988; Pitts et al., 1995; Veltze, 2003), and New South Wales Information Process NSW (1989). The project was concerned with manipulation of structures representations at the level of generalizing scheme including particularly psycho-didactic aspect, with regard to the specifics of representations of structures with commercially available technical equipment. The concept of structure is characterised at a very abstract level as a phenomenon of the interrelations or arrangement of parts in a complex entity. The theoretical part of thesis deals with some psychological models of human cognition related to the visual perception. These models cover Gestalt theory, dual coding theory, schema theory, cognitive load theory, and semantic networks.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. David Mudrák, Ph.D. 30.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. David Mudrák, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. David Mudrák, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. 482 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc. 363 kB