velikost textu

Uplatnění arteterapie v praxi pedagogicko-psychologického poradenství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uplatnění arteterapie v praxi pedagogicko-psychologického poradenství
Název v angličtině:
Application of art therapy practice in educational and psychological counseling
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Iva Stuchlíková, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D.
Id práce:
137075
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Speciální pedagogika (XSPPG)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
arteterapie, výchovné poradenství, psychoterapie
Abstrakt:
Předkládaná dizertační práce se zabývá uplatněním arteterapie v praxi pedagogicko-psychologického poradenství. Teoretická část práce vymezuje pojem arteterapie, teoretická a historická východiska arteterapie, dotýká se možných indikací arteterapie. Při popisu arteterapeutické práce je vycházeno z projektivní arteterapie, přiblížena jsou specifika tohoto směru při arteterapeutické práci s dětmi (akcentováno je vývojové hledisko, jemuž je věnována zvláštní kapitola). Popsán je arteterapeutický proces, jeho cíle, možné techniky a témata zadávaná při výtvarném vedení a též různé alternativy metodického vedení a vstupů do výtvarné tvorby dětského klienta a hodnocení posunů v terapii. Pozornost je věnována verbální komunikaci při arteterapii s dětmi a též možnostem interpretace a práce se symbolikou a metaforou ve výtvarném projevu. Zmíněny jsou též možnosti arteterapeutické práce s rodiči a jejich začlenění do terapeutického procesu. Praktická část je uvedena sondou mapující současné využití arteterapie v rámci pedagogicko-psychologického poradenství; v rámci sondy byly dotazníkovou akcí osloveny pedagogicko-psychologické poradny v ČR. Využití projektivní arteterapie v pedagogicko-psychologickém poradenství je demonstrováno na čtyřech kazuistikách. První kazuistika je terapií dítěte s enuresis nocturna, zároveň je celkovou reflexí arteterapeutického procesu a ukázkou myšlenkových procesů arteterapeuta nad artefakty, jeho úvah o klientčině tvorbě, terapeutickém procesu a souvislostech s ním. Druhá kazuistika je terapií chlapce s balbuties a ADHD, třetí kazuistika je zaměřena rovněž na ADHD. Čtvrtá kazuistika ukazuje detailněji možnosti ovlivňování výtvarného projevu u úzkostlivého dítěte s potížemi v komunikaci a též s opožděním v oblasti kognitivního vývoje. Využití arteterapie je v kazuistikách demonstrováno na příkladech individuální terapie i skupinové terapie, též na kombinování arteterapie s jinými technikami (relaxacemi a imaginacemi).
Abstract v angličtině:
The dissertation thesis deals with art therapy applied in educational and psychological counseling. Theoretical part of the thesis defines the term „art therapy", theoretical and historical fundaments of the art therapy and touches upon possible applications in treatment. The art therapy process is described from the projective art therapy point of view; specificities of this particular approach in work with children are explained. The developmental view on the art therapy is esp. accented (and described in special chapter). This part of thesis describes the art therapy process together with its goals, possible techniques and themes used in art guidance, the alternatives of methodical supervision and interventions into the child's art production, and evaluation of the therapy progress. Verbal communication with children during the art therapy and interpretation of the product are discussed as well as symbolics and metaphor in art production. The possibilities of art therapeutic work with parents and their inclusion into the therapeutic process are mentioned. The practical part of the thesis begins with survey of current use of art therapy in educational and psychological counseling, which addressed all counseling centers in Czech Republic. The options to use the art therapy in counseling are demonstrated in four case studies. The first case study describes the therapy of a girl with enuresis nocturna; it is presented as a broad reflexion of the whole art therapeutic process, including therapeutist's thoughts related to the client's art production. The second case study depicts therapy of a boy with balbuties and ADHD; the third one also delineates ADHD therapy. The fourth case study shows in more details possibilities to intervene into the art expression of a child, it describes an anxious child with communication difficulties and retardation of cognitive development.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. 29.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Potměšilová, Ph.D. 85 kB