velikost textu

Využití webcastingových systémů ve vzdělání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití webcastingových systémů ve vzdělání
Název v angličtině:
The Use of Webcasting systems in education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Milan Novák
Školitel:
doc. PhDr. Vladimír Rambousek, CSc.
Oponenti:
Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c.
Id práce:
137068
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
WWW technologie, počítačem podporovaná výuka
Abstrakt:
Předmětem předkládané práce je problematika využití webcastingových systémů ve vzdělávání. Studie se zaměřuje na identifikaci a analýzu webcastingových systémů, jako soudobého druhu audiovizuálních, resp. multimediálně orientovaných didaktických prostředků. Zkoumání je podrobováno široké spektrum vlastností a charakteristik webcastingových systémů s cílem přispět k poznání jejich didaktických specifik a možností funkčního využití v rámci inovativních metod a způsobů práce ve vzdělávání. Výsledky teoretického a empirického zkoumání poskytují východisko pro řešení modelového návrhu webcastingového systému. Rozpracováním teorie dané specifické oblasti didaktických prostředků se práce usiluje o příspěvek k rozvoji didaktiky informační a technické výchovy a při vědomí rostoucího významu technologií pro podporu vzdělávání ve společnosti vědění i pedagogické vědy obecně.
Abstract v angličtině:
The issues discussed in this thesis are the problematics of making use of web casting systems in education. The aim of this research is the identification and analysis of web casting systems as a contemporary kind of audiovisual or multi-medial directed instructional media. A wide spectrum of properties and characteristics of web casting systems are subject to exploitation with the aim to understand their didactical specifics and possibilities of the functional use within the frame of innovation methods and techniques in education. The results of theoretical and empirical exploitation provide a solution for a model design of a web casting system. By detailing the theory of this specific area of didactical instruments, this thesis attempts to contribute to the development of information and technical education didactics and conscious of the growing importance of technologies for the support of education in the society, of knowledge and pedagogical science generally.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milan Novák 3.35 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Milan Novák 51.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milan Novák 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milan Novák 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. 262 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c. 342 kB