velikost textu

Typologický přístup s využitím reakčních časů na písmena a slova v počáteční výuce čtení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Typologický přístup s využitím reakčních časů na písmena a slova v počáteční výuce čtení
Název v angličtině:
Typological approach based on reaction time to letters and words in initial reading instruction
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Radka Harazinová, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Josef Horák, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc.
doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Id práce:
137067
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pedagogický výzkum, školní zralost
Abstrakt:
Práce mapuje současné tendence, trendy a výzkumy ve výuce čtení. To je vnímáno jako dovednost, která je nedílnou součástí širokého komplexu počáteční gramotnosti. Cílem práce je prokázání typového členění u žáků. Individualizovaným přístupem je možné rozlišit jejich základní orientace v učení se čtení a následně jim je umožněno využít vlastní schopnosti a drobné odlišnosti ve svůj osobní prospěch. K typovému rozlišení dochází měřením reakčních časů na písmena a slova. K tomuto účelu byl vytvořen softwarový program, jehož ověřování je také součástí práce. Pro posouzení efektivity typologického přístupu byla zvolena metoda přirozeného experimentu. Klíčová slova: počáteční čtení - gramotnost - primární gramotnost - primární vzdělávání - preprimární vzdělávání - školní zralost, připravenost - vývojové poruchy učení - metody výuky čtení.
Abstract v angličtině:
The work maps the current tendencies, trends and researches in teaching of reading. It is perceived as skill, which is integral part of a broad complex of initial literacy. The aim of the work is to demonstrate type segmentation of pupils. Their basic orientations of reading learning can be distinguished by individualized approach and subsequently they are allowed to use their own abilities and small differences to their personal advantage. Type distinguishing is performed through measurement of response times to letters and words. A software program, the verification of which is also a part of the work, has been created for this purpose. The method of natural experiment was chosen for assessment of efficiency of typological approach. Key words: initial reading - literacy - primary literacy - primary education - preprimary education - school maturity, readiness - development learning disorders - methods of teaching of reading.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Radka Harazinová, Ph.D. 20.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Radka Harazinová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Radka Harazinová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc. 842 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 894 kB