velikost textu

Analýza čítanek německého jazyka pro střední školy na českém území se zaměřením na germánskou mytologii (1800-2000)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza čítanek německého jazyka pro střední školy na českém území se zaměřením na germánskou mytologii (1800-2000)
Název v angličtině:
Analysis of the Readers of German Language for Secondary Schools in Czech Territory Focusing on Germanic Mythology (1800-2000)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petra Besedová
Školitel:
doc. PhDr. Gabriela Veselá, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, DrSc.
doc. PhDr. Milada Kouřimská, CSc.
Id práce:
137066
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 7. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
germánská mytologie, obsahová analýza
Abstrakt:
Hlavním ze stanovených cílů bylo vytvořit obraz znalostí germánské mytologie, které měl středoškolský student v českých zemích v letech 1800 - 2000. Tento obraz jsme se snažili získat pomocí analýzy čítanek německého jazyka, používaných na českém území pro výuku němčiny. V úvodních kapitolách jsme vyslovili hypotézu, že výběr ukázek týkajících se germánské mytologie ve zkoumaných čítankách bude souviset s politickou situací doby. Nejprve musíme konstatovat, že se potvrdil následující fakt: kulturní tvorba je téměř vždy spjata s politickými událostmi doby, čímž působí na umělecká díla kladně i záporně. Pohled na germánskou mytologii během let 1800-2000 prošel vlastním vývojem. V naší práci jsme se zaměřili hlavně na českého středoškolského studenta.
Abstract v angličtině:
The thesis provides an analysis of German language reading books, which were used for German language teaching in the area of the Czech statě in the period of 1800 - 2000. The thesis consists of four parts. The first part, "Úvodní slovo", defines the objectives and the hypothesis of the work, describes the methodology and summarizes the present knowledge of German mythology. The second part, "Teorie textových materiálů a problém germánské mytologie" is also theoretical part of the thesis. Within the second section, the basic characteristics of teaching text materials are provided together with the content and main objective of teaching the German language and literature. Furthermore, German mythology and approach of Czech people to it is described in this section together with its didactical use. The third part is an empirical part resulting directly from the analysis of reading books of particular periods of time. The main objective of the theses was to describe the knowledge of German mythology which secondary school students were required to have in period of 1800 and 2000. Knowledge of the classical mythology had the principál role in the past. Classical mythology was much more popular than any other mythology, including German mythology. Practically no information about German mythology was available at the secondary schools teaching materials during the first half of the 19th century, even though the research was very intensive in this field. Many teaching books of German language were published during this period of time but their main objective was to provide instructions how to learn the language in the most effective way. There were only few reading books published between 1800 and 1849. The majority of texts in the publications known by author were religious or ethic ones. The texts were mostly of the religious character and dealt especially with the interpretation of Christendom.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Besedová 28.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Besedová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Besedová 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Libuše Spáčilová, DrSc. 1.27 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Milada Kouřimská, CSc. 736 kB