velikost textu

Vliv uměleckých prostředků na rozvoj osobnosti lidí s mentálním postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv uměleckých prostředků na rozvoj osobnosti lidí s mentálním postižením
Název v angličtině:
Effect of artistic means to personal development for people with intellectual disabilities
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Erika Landischová
Školitel:
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Oponenti:
doc. Petr Slavík
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Id práce:
137065
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mentálně postižení, arteterapie, případové studie
Abstrakt:
Práce se zabývá vlivem uměleckých prostředků (tanečních a výtvarných) na rozvoj osobnosti dospělých lidí s mentálním postižením. Daná problematika je zpracována na teoretické i praktické úrovni. V práci jsou popsána filosofická a společenskovědní východiska přístupu a uvedeny vyzkumné projekty zabývající se problematikou arteterapie a taneční terapie u lidí dentálním postižením. Práce zahrnuje teoretické a praktické aspekty arteterapie a taneční terapie v širším kontextu. Dále je zde metodicky popsána i zkušenost s jedenáctiletou tematickou aplikací arteterapeutického programu u dospělých lidí s mentálním postižením. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The dissertation thesis deals with the impact of means of art (dance and fine art) on the pesonality development of mentally handicapped adults. The topič is developed on both theoretical and practical levels. The thesis describes the philosophical and social science basis of this approach and lists research projects dealing with art therapy and dance therapy for mentally handicapped People. The work includes practical and theoretical aspects of art therapy and dance therapy in a broader context. Furthermore, it methodically describes experience with an 11-year systematical application of the art therapy program on mentally handicapped adults. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Erika Landischová 49.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Erika Landischová 484.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Erika Landischová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Erika Landischová 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Petr Slavík 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Oldřich Matoušek 73 kB