velikost textu

Postavení žáků ZŠ a SŠ příslušníků vybraných národnostních a etnických minorit v české škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení žáků ZŠ a SŠ příslušníků vybraných národnostních a etnických minorit v české škole
Název v angličtině:
Position of Primary and Secondary School Pupils from Selected National and Ethnic Minorities in the Czech Republic
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
doc. PhDr. Viola Tamašová, CSc.
Id práce:
137062
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
národnostní menšiny, etnické skupiny
Abstrakt:
Tématem předložené disertační práce je problematika postavení a integrace etnických minorit v rámci České republiky s důrazem na multikulturní výchovu a roli školy v tomto procesu. Teoretická část je postavena na vymezení základních pojmů, které mají vazbu k problematice multikulturality. Dále je prezentován legislativní rámec koncepce integrace cizinců v ČR, včetně systému péče o nezletilé cizince bez doprovodu. Pozornost je rovněž věnována otázkám akulturace a adaptace imigrantů a multikulturním specifikům vybraných etnických minorit, které jsou podrobněji charakterizovány. Jedná se o imigranty z Vietnamu, Ukrajiny a z Blízkého a Středního východu. Komparace specifik vychází z nástinu rodinných zvyků, kulturních tradic a hodnot jednotlivých minorit. Pro kompletaci dané problematiky je v práci uvedena také základní charakteristika významných náboženských směrů - křesťanství (katolictví, protestantismu, pravoslaví), islámu, judaismu a dalších. V rámci konkretizace a operativního vyjádření postavení žáků etnických minorit v české škole v holistickém významu j e v textu pracováno s výrazem sociální opora. Součástí je definování a diagnostika sociální opory. V uvedeném směru je koncipována i empirická část. Realizovaný výzkum se zaměřuje na analýzu sociální opory u vybraných etnických minorit ve školním prostředí a na zkoumání školního a třídního klimatu v kontextu přítomnosti dětí cizinců. Získané výstupy rozšiřují pohled na postavení dětí imigrantů v našem školském systému a naznačují možná řešení. V závěru práce jsou prezentovány principy a zásady multikulturní výchovy, jejichž respektování podmiňuje její efektivitu.
Abstract v angličtině:
The topic of the submitted dissertation thesis is the problamatic of position and integration ethnic minorities in Czech Republic with emphasis on multicultural education and on the part of a school in this procedure. The theoretical part is standing on a delimitation of the fundamental concepts, which are related to a problamatic of a multiculture. There is presented a legislative scope of a conception of the integration of foreigners in Czech Republic, including a system of a care of under age foreigners without any escort. An attention is paid to questions of aculturation and adaptation of immigrants and multicultural specification selected ethnic minorities, which are characterized in details. These are immigrants from Vietnam, Ukraine, the Near East and the Middle East. A comparation of the specification comes out from outlines family customs, cultural traditions and significances of particular minorities. For a comletion of this problematic there are an essential characteristics of significant religions- Christianity (Catholicism, Protestantism, Orthodoxism), Islam, Judaism and some other ones. In a scope of cocretization and operative formulation of the position of pupils these ethnic minorities in czech schools in holistic signification, in the text there is used a phrase a social steady, which is defined and the diagnostics of the social steady is mentioned. The empirical part is conceived in the same way. The realized research targets the analysis of social steady of selected ethnic minorities at school environment and investigation of the school and class climate in the context of inherency of foreigners' children. These aquired outgoings splay out the view of position of immigrants'children in our school system and indicates possible solutions. At the end of the dissertation thesis there are presented principles and canons of multicultural education, their respecting implicates its efficiency.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. 33.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Viola Tamašová, CSc. 123 kB