text size

Odborná francouzština jako lingvodidaktický problém

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Odborná francouzština jako lingvodidaktický problém
Titile (in english):
French for specific purposes as a linguadidactic problem
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Helena Horová
Supervisor:
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.
Opponents:
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
PhDr. Slavomíra Ježková, CSc.
Thesis Id:
137061
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Education (P7501)
Study branch:
Pedagogy (XPGD)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
25/05/2007
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
jazyková výuka, odborný jazyk, odborný styl
Abstract (in czech):
Máme za to, že cíl disertační práce stanovený v úvodu, tedy podat ucelený pohled na problematiku „odborné francouzštiny jako lingvodidaktického problému" byl splněn. Práce analyzovala a posléze shrnula rozdílné koncepce obecného a odborného jazykového vzdělávání, zpřehlednila historický vývoj didaktiky odborné francouzštiny na pozadí vývoje jednotlivých metodických směrů didaktiky francouzštiny jako jazyka cizího a zohlednila současné trendy ve výuce odborné francouzštiny tak, jak o těchto otázkách pojednávají vybraná česká a frankofonní lingvodidaktická díla. Stranou nezůstaly ani další otázky, které s touto problematikou bezprostředně souvisejí: terminologická diferenciace klíčových pojmů „odborný jazyk" a „odborný styl", problematika teorie funkčních stylů a charakteristika odborného a administrativního stylu. Pozornost byla věnována stylu právnických dokumentů a právnímu jazyku z hlediska výuky odbornému jazyku, neboť je to právě smlouva, která byla předmětem lingvodidaktického výzkumu praktické části disertační práce. Cílem praktické části byla analýza francouzských smluv z hlediska textové koherence/koheze. Konkrétně se jednalo o určení koreferenčních sítí, anafor/katafor a textových konektorů v textech vybraných francouzských právních smluv. Vlastnímu určení výše uvedených jevů v textech předcházelo vymezení klíčových pojmů, které s předmětem výzkumu bezprostředně souvisejí. Po vyznačení a zpracování daných jevů v textu smluv následuje jejich přehledná prezentace a hodnocení. Domníváme se, že výsledky naší práce mohou být základem dalších výzkumů právnických a jiných odborných textů z hlediska textové analýzy. Mohou být podkladem konkrétní práce učitele francouzštiny ve studijních skupinách zabývajících se jazykem práva. Mohou přispět jako určitý zdroj informací při tvoření učebních jazykových pomůcek pro specifické účely. K tomu směřují i další profesionální záměry autorky této práce.
Abstract:
The aim of the thesis is to give the eoherent view of teaehing French for specific purposes and to contribute the improvement relevant to the specific subgroups of didactics of foreign languages: didactics of French for specific purposes. The thesis contains the theoretical and practical part. The theoretical part deals with the different conceptions of generál and specific language learning in the introduction. It is followed by mapping out historical development of didactics of French for specific purposes as a foreign language. The next chapter of the theoretical part presents contemporary trends in teaehing French for specific purposes completed by knowledge how to outline the content of teaehing French for specific purposes. Further the attention is devoted to teaehing a foreign language for specific purposes according to certain Czech linguadidactic_work. The following chapter features the terminological differentiation of the key terms 'language for specific purposes' and 'specific style'. There are mentioned the problems of theory of functional styles and the profile of specific and administrativě styles. The last chapter of the theoretical part is concerned with the language of law from the point of view of teaehing language for specific purposes. The second part of the thesis is the practical part. It is focused on the specific linguadidactic research with the aim to determine the impact of co referential nets, anaphors/cataphors and text connectors in texts of certain French legal agreements. The definition of the key terms is directly connected with the research subject precedes the real purpose. The practical part is finished by the clear presentation and the evaluation of results of the linguadidactic research. The finál part of the thesis is the conclusion followed by the summary in French and English and the list of the used literature.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Helena Horová 29.66 MB
Download Abstract in czech Mgr. Helena Horová 81 kB
Download Abstract in english Mgr. Helena Horová 81 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 132 kB
Download Opponent's review PhDr. Slavomíra Ježková, CSc. 166 kB