velikost textu

Dialog Rádl versus Hejdánek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dialog Rádl versus Hejdánek
Název v angličtině:
Dialogue Rádl versus Hejdánek
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kryštof Doležal
Vedoucí:
doc. PhDr. Jan P. Kučera
Oponent:
Mgr. Jakub Franěk, Ph.D.
Id práce:
136908
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Emanuel Rádl, Ladislav Hejdánek, národ, nacionalismus, filosofie dějin, pravda, nepředmětnost, teorie demokracie, křesťanství
Klíčová slova v angličtině:
Emanuel Rádl; Ladislav Hejdánek; Nation; Nationalism; Philosophy of History; Truth; Idealism; Theory of Democracy; Christianity
Abstrakt:
Abstrakt Problém národa a nacionalismus je předmětem úvah v českém politickém myšlení od konce devatenáctého století; širší problém definice národa a jeho smyslu pak konstituuje více než staletou polemiku o tzv. „českou otázku“. Tato bakalářská práce se zabývá jednou z pozoruhodných kapitol této diskuze, konkrétně dílem dvou protestantských myslitelů: Emanuela Rádla a Ladislava Hejdánka. Odpovídá přitom na otázku, do jaké míry jsou Rádlovy a Hejdánkovy koncepty vztahující se k filosofii dějin, národu a nacionalismu jako politické pojmy par excellence společné a v čem se liší; v čem na základě dobové podmíněnosti Hejdánek s Rádlem polemizuje a v čem a proč naopak jeho teze přejímá. Práce tak analyzuje rehabilitaci jisté idealisticko-teologické tradice, jejíž kořeny (s jistou nadsázkou) sahají až k starozákonním textům. Práce dochází k závěru, že oba autoři potencují politiku, tedy i národ, Božskou autoritou. Pojem národa je proto pro oba autory morální kategorií, a jejich analýzy jsou tak prosyceny apelem, který vyzývá k podřízení politiky morálce.
Abstract v angličtině:
Abstract The problem of nation and nationalism is the subject of reflections in Czech political thought from the late 19th century; broader problem with definition of nation and its meaning constitutes more than centennial polemic called “the Czech question”. This bachelor thesis inquiries chapter of this controversy, the works of two Protestant philosophers: Emanuel Rádl and Ladislav Hejdánek. The aim of this bachelor thesis is to compare concepts of these authors that are related to the nation, nationalism and philosophy of history. Furthermore, this bachelor thesis discloses continuity of certain idealistic-theological tradition, whose roots are discoverable (according to one interpretation) in ancient Israel. For Rádl and Hejdánek nation is a moral category, which is why the ethic aspects are central motive for their analysis of nation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kryštof Doležal 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kryštof Doležal 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kryštof Doležal 169 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan P. Kučera 535 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Franěk, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 238 kB