velikost textu

Der Einfluss der Asyldiskussion in der Bundesrepublik Deutschland auf die Angriffe gegen Immigranten in Jahren 1992-1993: Fälle Mölln und Solingen

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Der Einfluss der Asyldiskussion in der Bundesrepublik Deutschland auf die Angriffe gegen Immigranten in Jahren 1992-1993: Fälle Mölln und Solingen
Název v češtině:
Vliv azylové diskuse na útoky proti imigrantům v Spolkové republice Německo v letech 1992 - 1993: Případy Mölln a Solingen
Název v angličtině:
The Influence of Asylum Discussion on Attacks against Immigrants in Federal Republic Germany in the Years 1992 - 1993: Cases Mölln und Solingen
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Judová
Vedoucí:
PhDr. Michal Dimitrov
Oponent:
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Id práce:
136812
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (CNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Mölln, Solingen, útok na cizince, pravicový extremismus, neonacismus, násilí
Klíčová slova v angličtině:
Mölln, Solingen, Attack against Immigrants, Right-wing Extremism, Neonacism, Violence
Abstrakt:
Abstrakt Vlna útoků mířených proti cizineckým menšinám v Německé spolkové republice v prvních letech po znovusjednocení se stala na pozadí azylové debaty diskutující nutnou změnu zákona a přílivu žadatelů o azyl palčivým problémem. Vyvrcholením proticizineckých nálad se stal útok v Möllnu v listopadu 1992, během kterého zemřely 3 osoby turecké národnosti. Změna zákona byla 26. 5. 1993 schválena v německém Bundestagu a v platnost vstoupila 1. 7. 1993. Ovšem schválené omezení přijímání nových azylových žadatelů neodradilo pravicové extrémisty a před samotným vstupem zákona v platnost spáchali poslední velký žhářský útok v Solingenu dne 29. 5. 1993, který se zapsal do poválečných německých dějin svým počtem obětí i rozsahem jako nejstrašnější případ proticizineckých nálad vůbec. Práce srovnává oba útoky na základě vybraných tezí z Karapinovy studie ,,Antiminority Riots in Unified Germany : Cultural Conflicts und Mischanneled Political Participation‘‘ za účelem zjištění možných příčin resp. předpokladů pro vznik útoků. Na základě srovnání dospívá k závěru, že pravděpodobnost vzniku útoku v demokratizující společnosti je tam, kde nejsou etnické menšiny sociálně integrované a spolupráce obou etnik nefunguje případně neřeší vzájemné problémy mírovou cestou, nebo kde důležití političtí zástupci veřejně podporují trestné činy nebo je obsahují jejich politické programy a nebo kde selže činnost policie.
Abstract v angličtině:
Abstract The wave of attacks against national minorities in the Federal Republic of Germany in the first years after The German reunification in 1990 became on the background of asylum debate discussing the necessary change of asylum right and influx of asylum seekers a burning problem. The culmination of moods against migrants was the attack in Mölln in November 1992, where were 3 persons of Turkish origin killed. The amendment of law was passed in German Bundestag on 26th May 1993 and came into force on 1st July 1993. However the approved restriction of gaining the asylum didn’t discourage the right-wing extremists and before coming into force they committed one of the most terrific arson attacks in Solingen on 29th Mai 1993, which entered in the German post- war history as the one with the most victims at all. The thesis compares these two attacks on the basis of propositions from Karapin’s study ,,Antiminority Riots in Unified Germany: Cultural Conflicts und Mischanneled Political Participation’’ in order to determine possible causes or preconditions for the emergence of attacks. At the conclusion, the probability of an attack in a democratizing society is where ethnic minorities are not socially integrated and the cooperation between the two ethnic groups does not function or solve mutual problems through peaceful means, or where important political representatives publicly support the crimes or their political programs contain them and or where the police activity fails
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Judová 800 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Judová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Judová 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Dimitrov 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 31 kB