velikost textu

Potenciál rozvoje vnitřních periferií Česka: příklad Příbramska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Potenciál rozvoje vnitřních periferií Česka: příklad Příbramska
Název v angličtině:
Potential of Regional Development of inner Peripheries of Czechia: case study the Příbram Region
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Petr Váně
Id práce:
136771
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou vnitřních periferií Česka. Vnitřní periferie je vnitrozemské území, které specifickým způsobem (například hospodářsky) zaostává za svým okolím. První část práce se zabývá vybranými teoretickometodologickými rámci výzkumu polarizace prostoru. V následující empirické části jsou vybrané teoreticko-metodologické koncepce aplikovány na modelovém území Příbramsko. Na základě vybraných socioekonomických a polohových ukazatelů jsou vymezeny periferní oblasti a následně zhodnocen jejich vývoj po roce 1989. V dalších částech práce pak jsou zhodnoceny vybrané podmínky pro rozvoj čtyř typů kapitálu (přírodního, člověkem vytvořeného, lidského a sociálního kapitálu) ve vymezených periferních oblastech a jejich souvislost s polarizací prostoru.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis discusses issues of inner peripheries of Czechia. Inner periphery is an inland territory which leaves behind its surroundings in a specific way (for example economically). The first part of the thesis discusses selected theoretical and methodological concepts of the spatial polarisation research. In following empirical part, selected theoretical and methodological concepts are apllied to model area of the Příbram region. On the basis of selected socioeconomic and positional characteristics problematic areas are identified. Consequently their development after 1989 is evaluated. In next parts of thesis, selected conditions for the development of four types of capital (natural, man-made, human and social capital) in the identified problematic areas and their relation to the spatial polarisation are evaluated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Petr Váně 21.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Petr Váně 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Petr Váně 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 80 kB