text size

Trockismus v České republice s důrazem na vývoj po roce 2000

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Trockismus v České republice s důrazem na vývoj po roce 2000
Titile (in english):
Trotskyism in the Czech Republic with Emphasis on Development since 2000
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Lucie Štorkánová
Supervisor:
Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D.
Opponent:
doc. PhDr. Jan P. Kučera
Thesis Id:
136752
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Political Science (23-KP)
Study programm:
Political Science (N6701)
Study branch:
Political Science (P)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
23/06/2014
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
levicový extremismus, krajní levice, L. D. Trockij, trockismus, Socialistická alternativa Budoucnost, Socialistická solidarita, Socialistická organizace pracujících, Nová antikapitalistická levice, Levá perspektiva
Keywords:
left wing extremism, far-left politics, Leon Trotsky, trotskyism, Socialistická alternativa Budoucnost (Socialist Alternative Future), Socialistická solidarita (Socialist Solidarity), Socialistická organizace pracujících (Socialist Organisation for Working People), Nová antikapitalistická levice (New Anti-capitalist Left), Levá perspektiva (Left Perspective
Abstract (in czech):
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou levicového extremismu, především pak vývojem trockistických skupin na území Československa resp. České republiky mezi lety 1989 – 2014. V první části práce je představeno myšlenkové zázemí trockismu jakožto ideologie, jež je výsledkem dlouholetého sporu mezi Trockým a Stalinem, který se týkal především směřování, vedení a povahy Sovětského svazu. Na základě analýzy několika zásadních spisů L. D. Trockého jsou pak vymezena hlavní témata trockismu jako myšlenkového směru. Druhá část práce se věnuje analýze několika trockistických organizací, které v českém prostředí působí či v minulosti působily. Za trockistické lze v českém prostředí označit celkem čtyři skupiny. Jedná se o následující subjekty: Budoucnost, Socialistická solidarita, Socialistická organizace pracujících či Nová antikapitalistická levice/Levá perspektiva. Diplomová práce je analýzou vývoje těchto skupin, jejich požadavků, programových tezí a akcí, kterých se v průběhu své existence zúčastnily. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
The submitted thesis deals with the issue of left-wing extremism, especially the development of Trotskyist groups in the territory of Czechoslovakia, later the Czech Republic between the years 1989 - 2014. In the first part of the thesis, the background of Trotskyism thought is introduced as an ideology which is the result of a long-standing conflict between Trotsky and Stalin that was primarily concerned with direction, leadership and the nature of the Soviet Union. The main topics of Trotskyism as the intellectual movement are defined on the base of the analysis of several major writings by L. D. Trotsky. The second part is devoted to the analysis of a number of Trotskyist organizations that are acting or have acted in the Czech environment. In total, four groups from the Czech environment can be identified as Trotskyist. These are the following entities: “Budoucnost” (“Socialist Alternative Future”), “Socialistická solidarita” (“Socialist Solidarity”), “Socialistická organizace pracujících” (“Socialist Organization of Working People”), and “Nová antikapitalistická levice/Levá perspektiva” (“New Anti- Capitalist Left/Left Perspective”). This thesis is an analysis of the development of these groups, of their requirements and program principles, and of the events which these groups participated in during their existence. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Lucie Štorkánová 653 kB
Download Abstract in czech Mgr. Lucie Štorkánová 84 kB
Download Abstract in english Mgr. Lucie Štorkánová 84 kB
Download Supervisor's review Mgr. et M.A. Jan Charvát, Ph.D. 132 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Jan P. Kučera 539 kB
Download Defence's report 233 kB