velikost textu

Problém hodnocení expresivně tvořivých úloh ve školní výtvarné výchově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problém hodnocení expresivně tvořivých úloh ve školní výtvarné výchově
Název v angličtině:
Matter of expressively creative tasks assessment in school art education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.
Id práce:
136692
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Problém hodnocení expresivně tvořivých úloh ve školní výtvarné výchově AUTOR: Jindřich Lukavský KATEDRA (ÚSTAV) Katedra výtvarné výchovy ŠKOLITEL: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. ABSTRAKT: Disertační práce navazuje na průřezový výzkum v oboru výtvarná výchova probíhající od roku 1987. Předmětem výzkumu je zjišťování typických postojových, kognitivních a komunikačních operací dětí pátých ročníků ZŠ při vyjadřování pojmů emocí nefigurativní malbou a hodnocení vzniklých obrázků. Hlavním cílem disertační práce je prohloubení profesního náhledu na fenomén hodnocení v expresivně tvořivých úlohách. Text se snaží přispět k vytváření oborově didaktického metajazyka nad metodickými postupy, které jsou učiteli intuitivně uplatňovány v praxi, a umožnit tak pojmenovávat, zdůvodňovat a obhajovat specifika učebních úloh ve výtvarné výchově. Práce usiluje o propojení teoretické studie a empirického výzkumu. Vyhodnocení dat shromážděných empirickým výzkumem je provedeno smíšenou metodikou. Výsledky empirických výzkumů zde nemají charakter výzkumné zprávy, ale slouží především k ilustraci teoretických konstruktů anebo jako východisko pro uchopení zkoumaného didaktického problému. Navržené heuristiky jsou představeny v závěru práce. KLÍČOVÁ SLOVA: výtvarná výchova, oborově didaktický metajazyk, hodnocení expresivně tvořivých učebních úloh
Abstract v angličtině:
TITLE: The matter of expressively creative tasks assessment in school art education AUTHOR: Jindřich Lukavský DEPARTMENT: Art Education Department SUPERVISOR: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. ABSTRACT: Dissertation builds on the cross-sectional research in the field of art education, proceeding since 1987. The research is based on detection of typical attitudinal, cognitive and communication operations of fifth grade elementary school children expressing the emotion concepts by means of non-figurative painting and during the assessing process of the finished pictures. The main aim of the thesis is to deepen the professional view of the assessment phenomenon in expressively creative tasks. The text supports the production of subject matter didactic meta-language above methodological procedures, which is intuitively applied by teachers in practice. This sort of language should allow to name, substantiate and uphold the tasks specifics in art education. The work endeavors to connect the theoretical studies with the empirical research. There was used a mixed methods design for evaluating the data collected by empirical research. The results of empirical research are not formed into research report, but they serve mainly as illustration of the theoretical constructs or as a starting point for grasping examined didactic matter. The conclusion presents designed heuristics. KEYWORDS: art education, subject matter didactic meta-language, assessment of expressive creative tasks
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D. 4.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D. 13 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 300 kB