velikost textu

Komparace zániku nájmu bytu v českém a německém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace zániku nájmu bytu v českém a německém právu
Název v angličtině:
Comparison of apartment lease termination in Czech and German law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Petra Kutková
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
136575
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nájem bytu, zánik nájmu bytu, výpověď
Klíčová slova v angličtině:
apartment lease, apartment lease termination, notice
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této rigorózní práce je komparace české a německé právní úpravy zániku nájmu bytu. Práce posuzuje stávající české a německé právní předpisy, ale i nastupující českou právní úpravu. Je složena ze čtyř kapitol. První je úvodní a zabývá se terminologií použitou v rigorózní práci. Druhá kapitola je zaměřena na vlastní zánik nájmu bytu a rozděluje ho na dva typy – absolutní a relativní. Třetí kapitola popisuje a srovnává nejdůležitější druhy absolutního zániku nájmu bytu, mezi nimiž dominuje výpověď z nájmu. Čtvrtá kapitola je věnována dvěma typům relativního zániku nájmu bytu působících změny jak na straně nájemce, tak na straně pronajímatele. Rigorózní práce vede k závěru, že český zákonodárce čerpal při tvorbě nových českých právních předpisů týkajících se zániku nájmu bytu inspiraci v německé právní úpravě, což se zdá být jako správná volba.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The purpose of the thesis is to compare the Czech and the German regulation of the apartment lease termination. The thesis considers the current Czech and German legal provisions, but also the coming Czech legislation. The thesis is composed of four chapters. Chapter one is introductory and deals with the terminology used in the thesis. Chapter two focuses on the apartment lease termination and divides it into two different types – absolute and relative. Chapter three describes and compares the most important grounds of absolute apartment lease termination, by which the notice is the most dominant. Chapter four deals with two different types of relative apartment lease termination causing changes either on the side of the lessee or the side of the lessor. The thesis leads to the conclusion that the Czech legislator searched inspiration for new Czech legal rules concerning apartment lease termination within the German regulation and this seems to be a good choice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Kutková 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Kutková 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Kutková 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 154 kB