velikost textu

Postoj Spojených států amerických k mezinárodnímu právu - Bushův unilateralismus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postoj Spojených států amerických k mezinárodnímu právu - Bushův unilateralismus
Název v angličtině:
The attitude of the United States of America towards the International Law - Bush´s Unilateralism
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Andrej Keblušek
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
Oponent:
doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D.
Id práce:
136570
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Charta OSN, zákaz použití ozbrojené síly podle čl. 2 odst. 4 Charty OSN, sebeobrana podle čl. 51 Charty OSN, sebeobrana preemptivní a preventivní.
Klíčová slova v angličtině:
UN Charter, ban of the use of the armed forces according to Article 2 Paragraph 4 of the UN Charter, self-defense according to Article 51 of the UN Charter, self-defense preemptive and preventive.
Abstrakt:
Název práce: POSTOJ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH K MEZINÁRODNÍMU PRÁVU - Bushův unilateralismus. Autor: Mgr. ANDREJ KEBLUŠEK Katedra: Katedra mezinárodního práva veřejného Vedoucí práce: doc. JUDr. JAN ONDŘEJ, CSc., DSc. ABSTRAKT Dne 24. 10. 1945 byla na konferenci v San Francisku založena Organizace spojených národů („dále jen OSN“), jenž si jako svůj hlavní cíl vytyčila „uchránit budoucí pokolení před metlou vojny“. Stejného dne totiž vstoupila v platnost zakládací listina této Organizace, známá jako Charta Spojených národů (dále jen „Charta OSN“), která zakotvovala nová mezinárodní pravidla založená na principu jus ad pacem („právo na mír“) a zakazující princip jus ad bellum („práva na válku“) v budoucích mezinárodních vztazích. Válka byla v rámci těchto nových mezinárodních pravidel zakázána, a měla být do budoucna vedena pouze v zájmu zachování mezinárodního míru a bezpečnosti, v naprosto ojedinělých případech. Spojené státy americké jsou přitom jedinou zemí mezinárodního společenství, která nejčastěji používá ozbrojenou sílu v mezinárodních vztazích a v současnosti vede dvě obří válečná tažení v Afghánistánu (2001 –) a Iráku (2003 -). Cílem této práce proto bude právní posouzení oprávněnosti všech amerických válečných tažení z posledních let a jejich souladu se současnou právní úpravou použití ozbrojené síly založeného Chartou OSN. KLÍČOVÁ SLOVA: Charta OSN, zákaz použití ozbrojené síly podle čl. 2 odst. 4 Charty OSN, sebeobrana podle čl. 51 Charty OSN, sebeobrana preemptivní a preventivní.
Abstract v angličtině:
Title: THE ATTITUDE OF THE UNITED STATES OF AMERICA TOWARDS THE INTERNATIONAL LAW – Bush's Unilateralism". Author: Mgr. ANDREJ KEBLUŠEK Department: Faculty of Public International Law Superviser: doc. JUDr. JAN ONDŘEJ, CSc., DSc. ABSTRACT On October 24, 1945 at a conference in San Francisco, the organization of the United Nations (hereinafter UN) was founded by, which has set up as its main goal "to save future generations from the scourge of war". On the same day the charter of this organization has also entered into force; it is known as the Charter of the United Nations (hereinafter the UN Charter), which anchored new international rules based on the principle of Jus ad Pacem ("right for peace") and forbidding the principle of Jus ad Bellum ("right for war") in future international relations. The war was thus – under the new international rules – banned for the future and could be waged from now on only in the interest of maintaining the international peace and security in absolutely isolated cases. However, the United States of America is the only country in the international community, which is most often using armed force in international relations, and it currently wages two giant war campaigns in Afghanistan (2001 – ) and Iraq (2003 – ). The objective of this work will be therefore the assessment of the legality of all the American war campaigns of the recent years and their conformity with the current legal regulations for usage of armed forces given by the UN Charter. KEYWORDS: UN Charter, ban of the use of the armed forces according to Article 2 Paragraph 4 of the UN Charter, self-defense according to Article 51 of the UN Charter, self- defense preemptive and preventive.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrej Keblušek 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrej Keblušek 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrej Keblušek 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 802 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB