velikost textu

Česká reflexe arménské otázky (1878 – 1925)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká reflexe arménské otázky (1878 – 1925)
Název v angličtině:
Perception of Armenian Question for Czech Readership (1878 – 1925)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marek Jandák
Vedoucí:
prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Oponent:
PhDr. Mgr. Petra Košťálová, Ph.D.
Id práce:
136467
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Arménie, Osmanská říše, Genocida, Karel Hansa, Abdül Hamid II
Klíčová slova v angličtině:
Armenia, Ottoman Empire, Genocide, Karel Hansa, Abdül Hamid II
Abstrakt:
Abstrakt Tématem mé bakalářské je analýza česká reflexe arménské otázky v klíčových letech 1878 – 1925. V úvodní části se soustředí na obraz Arménů a Turků v českém veřejném prostoru obecně. Další kapitola se zabývá měnícím se obrazem násilí páchaného na Arménech v Osmanské říši v deníku Národní politika. V závěrečné části se věnuji dílu českého cestovatele a humanisty Karla Hansy. Zkoumání Národní politiky se zaměřuje přístup periodika k masovému násilí a humanitárním problémům, který je zkoumán za pomoci textové, kvantitativní a obsahové analýzy. Kapitola 4 o Karlu Hansovi je zpracována spíše narativní formou, analýza jeho příběhu je antropologická a rovněž obsahová. Pozornost je v obou případech soustředěna na fenomén lhostejnosti nebo naopak aktivní pomoci v době genocidy či humanitární krize s přihlédnutím ke studii amerického psychologa Paula Slovica s podtitulem Psychická otupělost a genocida. Z výzkumu Národní politiky vyplynulo, že česká veřejnost byla značně pasivní a zahraniční zpravodajství bylo nepůvodní a ve vleku světových agentur. Česká kolektivní paměť byla navíc poznamenána zamlčováním a popíráním arménské genocidy v době první světové války rakousko-uherskými autoritami. Naproti tomu Karel Hansa prokázal neobyčejné osobní odhodlání ve své práci pro arménské sirotky jak přímo v Sýrii s pracovníky humanitární organizace American Near East Relief, tak i po svém návratu do Československa. .
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is devoted to the analysis of reflection of the Armenian Question in crucial years 1878 – 1925. The main aim is to examine one historical issue on different levels with use of two case studies demanding different methodological approach. The opening chapter is focusing on the image of Armenians and Turks in Czech public sphere. The second part of my thesis is dealing with changing image of violence committed on Armenian population in the late Ottoman Empire in the Czech language daily Národní politika. In the third chapter I am paying attention to the writings of Czech traveler and humanist Karel Hansa. My study of the journal Národní listy is focusing on approach of the newspaper to mass violence and humanitarian problems and it takes a form of textual, quantitative and contents analysis. The chapter 4 about Karel Hansa is worked out in a narrative style with use of anthropological approach. My attention in both cases is focusing on phenomena of indifference or active help in the time of genocide and humanitarian crises through a prism of study with subtitle Psychic numbing and genocide by American psychologist Paul Slovic. Outcome of my research of Národní politika journal is that Czech society was remarkably passive and world news in the newspaper were quite unoriginal, usually following information from major news agencies. In addition Czech collective memory was affected by Armenian Genocide denial by Austro-Hungarian authorities during the First World War. On the other hand the character of Karel Hansa is a striking example of very strong commitment to philanthropy addressed to Armenian orphans in Syria in collaboration with the aid workers of the American Near East Relief in which he continued after his return to Czechoslovakia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Jandák 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Jandák 364 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Jandák 363 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Petra Košťálová, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 31 kB