velikost textu

Samoupravující seznamy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Samoupravující seznamy
Název v angličtině:
Self-organizing linear lists
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Igor Kulman
Vedoucí:
RNDr. Alena Koubková, CSc.
Oponent:
Mgr. Martin Babka
Id práce:
136454
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Softwarové systémy (ISS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
vyhledávání, lineární seznam, samoupravující seznam
Klíčová slova v angličtině:
search, linear list, self-organizing list
Abstrakt:
Samoupravující seznamy jsou datové struktury sloužící k rychlému vyhledávání za předpokladu, že některé prvky v nich uložené jsou vyhledávány častěji než jiné, přičemž pravděpodobnosti přístupu k jednotlivým prvkům obecně nejsou předem známy. Efektivnějšího vyhledávání je dosaženo použitím různých permutačních pravidel, která průběžne mění uspořádání seznamu tak, aby častěji vyhledávané prvky byly blíže k jeho začátku. V této práci je uveden přehled známých algoritmu pro řešení tohoto problému (s uvedením teoretických výsledků o jejich složitosti, jsou-li známy) a experimentální studie o jejich chování (s využitím vlastních nebo volně dostupných implementací a programových prostředku pro generování vstupních dat, testování algoritmu a zpracování výsledku experimentu). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Self-organizing linear lists are data structures for fast search, provided that certain elements stored in them are searched more frequently than others, while the probability of access to individual elements is generally not known in advance. Efficient search is achieved using different permutation rules that keep changing the list structure so that the more frequently searched elements are closer to the beginning. This thesis gives an overview of known algorithms for solving this problem (with the theoretical results about their complexity, if they are known), and experimental study of their behavior (using its own or freely available implementations and software for generating input data, testing algorithms and processing the results of experiments). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Igor Kulman 12.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Igor Kulman 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Igor Kulman 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Alena Koubková, CSc. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Babka 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. 16 kB