velikost textu

Dramatizace Olbrachtova Nikoly Šuhaje loupežníka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dramatizace Olbrachtova Nikoly Šuhaje loupežníka
Název v angličtině:
Dramatization of Olbracht´s novel the Bandit Nikolai Shuhai
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Nela Mládková
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D.
Id práce:
136272
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazyk (RIGO ČL)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ivan Olbracht, Nikola Šuhaj loupežník, Petr Ulrych, Stanislav Moša, Koločava, Milan Uhde, Miloš Štědroň, Balada pro banditu, Dramatizace
Klíčová slova v angličtině:
Ivan Olbracht, The bandit Nikola Šuhaj, Petr Ulrych, Stanislav Moša, Koločava, Milan Uhde, Miloš Štědroň, Balada pro banditu, Dramatization
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem rigorózní práce s názvem Dramatizace Olbrachtova Nikoly Šuhaje loupežníka je zaměřena na sekundární život Olbrachtovy prózy na českých jevištích, ve filmu i v jiných médiích. Výklad směřuje od rekapitulace okolností vzniku a prvotní recepce románu a od jeho rozboru po stránce žánrové, jazykové, stylové a kompoziční k analýzám jeho jednotlivýc h dramatizací, především z pera Petra Ulrycha (LP Nikola Šuhaj loupežník, 1974; Nikola Šuhaj loupežník, Ateliér 1975; Koločava, Městské divadlo Brno 2011) nebo Milana Uhdeho (Balada pro banditu, Divadlo na provázku 1975 a 2005; film 1978). Zvláštní pozornost je věnována skutečnosti, že klíčové dramatizace Olbrachtova Nikoly Šuhaje loupežníka při úpravách pro divadlo pracovaly s hudbou a písněmi a využívaly je jako výrazový prostředek umocňující lyrické pasáže a umožňující transportovat poetiku literár ní předlohy do soudobé, jevištně působivé divadelní podoby. Cílem je ukázat, jakými cestami dramatizátoři a inscenátoři přesouvali příběh Olbrachtova románu do odlišných společenských situací (i jiných kultur), přičemž jej usilova li využít k vyslovení aktuálních problémů své doby a vyjádření životního pocitu vlastní generace.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The theme of the thesis named Dramatization of Olbracht´s Nikola Šuhaj loupežník is focused on the secondary life of Olbracht´s prose on Czech stages, in film and in other media as well. The interpretation begins with the recapitulation of circumstances of the creation and the initial reception of the novel and from its analysis related to the genre, language, style and composition, and proceeds with analyses of the individual dramatizations, created primarily by Peter Ulrich (LP Nikola Šuhaj loupežník, 1974; Nikola Šuhaj loupežník, Ateliér 1975; Koločava, Městské divadlo Brno 2011) or by Milan Uhde (Balada pro banditu, Divadlo na provázku 1975 and 2005; film 1978). Special attention is paid to the fact that the key dramatizations of Olbracht´s Nikola Šuhaj loupežník worked with music and songs in their theatre adaptations and they used them as a means of expression that intensified the lyrical passages and allowed to transfer the poetics of the given literary model into a very impressive contemporary theatre form. The aim of the thesis is to show in what ways those who dramatized and staged the models kept transferring the story of Olbracht´s novel into different social situations (or other cultures), while endeavouring to take advantage of the story in order to depict current problems of their time and to express the life feeling of their own generation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nela Mládková 14.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Nela Mládková 13.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nela Mládková 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nela Mládková 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 559 kB