text size

Štěstí v práci a organizacích-příčiny, související faktory a důsledky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Štěstí v práci a organizacích-příčiny, související faktory a důsledky
Titile (in english):
Happiness at work in organizations-causes, contributors and consequences
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Martin Macháček
Supervisor:
PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Thesis Id:
136144
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Psychology (21-KPS)
Study programm:
Psychology (B7701)
Study branch:
Psychology (PSY)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
15/09/2014
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
štěstí v práci, engagement, organizace
Keywords:
happiness at work, engagement, organization
Abstract (in czech):
Abstrakt: Teoretická část bakalářské práce se věnuje štěstí v práci a organizacích. Nejprve je štěstí zmíněno jako důležitý konstrukt v pozitivní psychologii. Dále je štěstí představeno jako emoce interkulturně hodnotná. Pro jeho definování je použito srovnání s well-beingem a spokojeností. Závěr první části je věnován způsobům měření obecného štěstí. V hlavní části práce je štěstí v práci představeno jako součást současného přístupu zaměřujícího se na pozitivní stránky pracovního prostředí. Tři podkapitoly pojednávají o příčinách, souvisejících faktorech a důsledcích štěstí v práci a organizacích. Pozornost je věnována i engagementu zaměstnanců. Hlavní část práce uzavírá kapitola o způsobech měření štěstí v práci a organizacích. Empirická část předkládá návrh výzkumu, který zjišťuje rozdíly v míře prožívaného štěstí u profesionálních sportovců a běžné populace.
Abstract:
Abstract: The theoretical part of the thesis is focused on the topic of happiness at work and organizations. First part shortly illustrates the importance of the happiness for a relatively new discipline of positive psychology. The happiness is presented as an interculturally valuable emotion. Several definitions are further summarised as well as compared with the similar terms such as well-being or satisfaction. Moreover, some of the methods used for the happiness measurement are described. In the main part of the thesis, the happiness at work is presented as part of the current approach focussing on the positive aspects of the work environment. The next three subsections discuss the causes, contributors and consequences of happiness at work. Briefly, the related topic of employee engagement is mentioned as well. The last part of the thesis concludes how to measure happiness at work and organizations. The empirical part presents a research proposal which compares the levels of experienced happiness between the sport professionals and general population.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Martin Macháček 324 kB
Download Abstract in czech Bc. Martin Macháček 40 kB
Download Abstract in english Bc. Martin Macháček 39 kB
Download Supervisor's review PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. 54 kB
Download Opponent's review PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 43 kB
Download Defence's report 93 kB