velikost textu

Význam exprese vybraných leukocytárních a trombogenních markerů v procesu aterogeneze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam exprese vybraných leukocytárních a trombogenních markerů v procesu aterogeneze
Název v angličtině:
The importance of the expression of leukocyte and thrombogenic markers in the atherogenesis
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
RNDr. Helena Svobodová
Id práce:
136135
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
3. 7. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SOUHRN Zánětlivé a protrombotické faktory hrají v procesu aterogeneze zásadní úlohu. Dyslipidémie i diabetes mellitus jsou spojeny s aktivací endotelu a leukocytů, které podporují zánětlivou infiltraci subendoteliálního prostoru a zhoršují endoteliální dysfunkci, přispívají tak k rozvoji předčasné aterosklerózy. U diabetiků navíc nacházíme množství odchylek u krevních destiček a koagulačních faktorů, které se dalšími mechanismy podílejí na procesu aterogeneze a mohou též přispívat k vzniku akutních aterotrombotických příhod. Proto jsou studovány látky, které by tyto procesy mohly příznivě ovlivnit. V této práci jsme u pacientů s hypercholesterolémií a s diabetem mellitem 2. typu vyšetřovali leukocytární expresi cytoadhezivních molekul, u diabetiků dále expresi trombogenních molekul na leukocytech a také solubilní endoteliální a trombogenní markery. U těchto pacientů jsme se zabývali dopadem hypolipidemické a antidiabetické léčby na tyto markery. Pacienti s těžkou hypercholesterolémií byli vyšetřeni před začátkem léčby a po 10 týdnech léčby atorvastatinem. Diabetici byli vyšetřeni před začátkem léčby a po 5 měsících podávání rosiglitazonu. Obě skupiny byly porovnány se zdravými kontrolami. Leukocytární exprese cytoadhezivních a trombogenních molekul byla měřena průtokovou cytometrií a kvantitativní real-time PCR, solubilní markery v séru a plazmě byly stanovovány imunometricky. U pacientů s hypercholesterolémií i pacientů s diabetem jsme u většiny studovaných cytoadhezivních a trombogenních molekul prokázali zvýšení leukocytární exprese, léčba atorvastatinem a rosiglitazonem vedla k jejímu významnému poklesu. Oproti tomu léčba neměla téměř žádný efekt na endoteliální a trombogenní molekuly v séru a plazmě. Leukocytární molekuly mohou tedy být citlivějším ukazatelem aterogeneze než endoteliální molekuly v krvi nebo plazmatické a sérové koncentrace trombogenních markerů. Naše výsledky potvrzují význam zvýšené leukocytární adhezivity a protrombotických odchylek v rozvoji aterosklerózy. Výsledky měření genové exprese těchto molekul metodou real-time PCR přineslo rozporné a obtížně interpretovatelné výsledky. Vzhledem k složitosti metody a k tomu, že se jednalo o pilotní projekt po jejím zavedení v naší laboratoři, přičítáme tuto skutečnost nejspíše metodickým problémům.
Abstract v angličtině:
SUMMARY Inflammatory and prothrombotic factors play a crucial role in the atherogenesis. Dyslipidemia and diabetes mellitus as well are associated with the endothelial and leukocyte activation, which facilitate the inflammatory infiltration of the subendothelial space and deteriorate endothelial dysfunction, and thus contribute to the development of premature atherosclerosis. Furthermore, diabetes is associated with a number of platelets and coagulation factors abnormalities that participate in atherogenesis by other mechanisms and may be involved in the acute atherothrombotic events progression. Therefore, the factors that could favourably influence these actions become the subject of interest. In this work, we examined leukocyte expression of cell adhesion molecules in patients with hypercholesterolemia and type 2 diabetes, and thrombogenic molecules on leukocytes in type 2 diabetes, and also soluble endothelial and thrombogenic markers. In these patient groups, we investigated the effect of lipid lowering and antidiabetic treatment on these markers. Patients with severe hypercholesterolemia were examined at the baseline and after 10 weeks of atorvastatin treatment. Patients with type 2 diabetes mellitus were examined at baseline and after 5 months of rosiglitazone treatment. Both patient groups were compared to healthy controls. Expression of cell adhesion and thrombogenic molecules on blood leukocytes was measured by flow cytometry and quantitative real-time PCR, and circulating serum/plasma markers were measured by immunometric assays. In patients with hyperlipidemia and diabetes, we demonstrated an increased leukocyte expression of most cell adhesion and thrombogenic molecules studied, which was considerably decreased after the atorvastatin and rosiglitazone treatment. In contrast, there was nearly no effect of the hypolipidemic and antidiabetic treatment on the serum/plasma endothelial and thrombogenic molecules. Leukocyte molecules may therefore be a more sensitive marker of atherogenesis than circulating endothelial molecules or plasma/serum concentration of thrombogenic markers. Our results support the role of increased leukocyte adhesiveness and prothrombotic abnormalities in the development of atherosclerosis. Examination of gene expression of these molecules by real-time PCR brought in inconsistent results that are difficult to interpret. With regard to method complexity and the fact that this was the pilot project just implemented in our lab, we most likely attribute this to methodical problems.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Helena Svobodová 844 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Helena Svobodová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Helena Svobodová 7 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 151 kB