velikost textu

The EU as a region-builder beyond its borders?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The EU as a region-builder beyond its borders?
Název v češtině:
Evropská unie jako tvůrce regionů za svými hranicemi?
Typ:
Disertační práce
Autor:
Miguel Haubrich Seco, M.A., Ph.D.
Školitel:
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Oponenti:
prof. Mario Telo, Dr.
prof. Wolfgang Wessels, Dr.
Id práce:
136062
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (P6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (XXMTS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Trvalé přesvědčení Evropské unie o přínosech integrace jako nástroje míru a prosperity je základem politik, které se snaží prosazovat spolupráci a integraci téměř ve všech dalších regionech světa. Tato práce zkoumá, zda, jak a do jaké míry byly tyto politiky úspěšné v prosazování regionální spolupráce za hranicemi EU. Ze všech regionů, vůči nimž EU takovou politiku sleduje, jsme pro účely empirické analýzy v této práci zvolili dva s rozdílnou mírou závislosti na EU: západní Balkán a Mercosur. Na rozdíl od předchozích prací, pro něž je často charakteristická systémová argumentace, tato analýza přistupuje k tématu z pohledu mikroroviny. Tento přístup se zaměřuje na sledovatelnost konkrétních vlivů EU a umožňuje empiricky posoudit vliv EU. Analytický přístup vychází z teorie šíření inovací, objasňuje stylizované cesty vlivu EU a zkoumá u nich jednotlivé případy institucionálních změn ve dvou vybraných regionech. Za využití původních dat získaných v rozhovorech s tvůrci politik a prostřednictvím analýzy dokumentů studie sleduje, zda a do jaké míry hrály roli činnosti a vlivy EU v sedmi případech institucionálních změn v obou regionech. Na základě výsledků případových studií je v cross-case analýze zjišťován výskyt různých vlivů EU a role místních podmínek. V práci konstatujeme, že vliv EU na regionální spolupráci za hranicemi Evropské unie je nejsilnější, pokud je využita kombinace (technické) pomoci a proaktivního poskytování znalostí a zkušeností, z nichž partneři čerpají. Dosavadní výsledky jsou obecně pozitivní, pokud jde o vliv na institucionální změny, často ale chybí politický vliv (či vůle) utvářet kontext pro působení takových institucí. Je poměrně překvapivé, že vliv EU nutně nezávisí na stupni ekonomického či politického vlivu na daný region. Evropská unie byla – průměrně – efektivnější v regionu Mercosur než na západním Balkáně. Úspěch EU při prosazování preferované institucionální změny místo toho nejčastěji závisí na souladu mezi domácími pobídkami v regionu, schopnosti, resp. ochotě EU je přijmout a její trpělivosti spoléhat se na okna politických příležitostí.
Abstract v angličtině:
Miguel Haubrich Seco The EU as a region-builder beyond its borders? An analysis of the EU’s promotion of regional cooperation in the Western Balkans and Mercosur. Abstract in English The European Union’s enduring belief in the virtues of integration as an instrument for peace and prosperity has nurtured policies that seek to promote cooperation and integration in almost every other region of the world. This thesis investigates whether, how and to what extent these policies have been successful in promoting regional cooperation beyond the EU’s own borders. Among all regions towards which the EU pursues such a policy, the study selects two with diverse dependency on the EU for the empirical analysis: the Western Balkans and Mercosur. In contrast to previous studies, often characterised by a systemic argumentation, this analysis develops a micro-level approach. This approach focuses on the traceability of specific EU influences and allows to empirically assess the EU’s impact. Building upon on diffusion theories, the analytical approach spells out stylised paths of EU influence and tests these on individual instances of institutional change in the two regions selected. Using original data acquired in interviews with policy-makers and through document analysis, the study traces whether and to what extent EU activities and influences played a role in seven cases of institutional change across the two regions. Building on the results of the case studies, a cross-case analysis examines the prevalence of different EU influences and the role of local conditions. The study finds that EU influence on regional cooperation beyond its borders is strongest when it operates with a mixture of (technical) assistance and the proactive provision of lessons and experiences that are taken up by its partners. Its track record is generally positive in terms of influencing institutional change, but it often lacks political influence (or will) to shape the contexts in which such institutions operate. Quite surprisingly, EU impact does not necessarily depend on the degree of economic or political influence upon the region concerned. In fact, the EU was – on average – more effective in the Mercosur region than in the Western Balkans. Instead, the EU’s success in promoting its preferred institutional change is most often contingent on a congruence between domestic incentives in the region, the EU’s ability and/or willingness to accommodate these and its patience to rely on political windows of opportunity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Miguel Haubrich Seco, M.A., Ph.D. 71.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Miguel Haubrich Seco, M.A., Ph.D. 399 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Miguel Haubrich Seco, M.A., Ph.D. 400 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mario Telo, Dr. 9.77 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Wolfgang Wessels, Dr. 1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 6.31 MB