velikost textu

Some aspects of low-energy QCD at the precision frontier

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Some aspects of low-energy QCD at the precision frontier
Název v češtině:
Některé aspekty QCD při nízkých energiích v éře přesných měření
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Husek
Školitel:
RNDr. Karol Kampf, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.
Emilie Passemar
Konzultant:
Jiří Novotný
Id práce:
136056
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Subjaderná fyzika (4F9)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
chirální poruchová teorie, limita velkého Nc, radiační korekce, form faktor elmag. přechodu pionu
Klíčová slova v angličtině:
Chiral Perturbation Theory, large-Nc limit, radiative corrections, pion electromagnetic transition form factor
Abstrakt:
Název práce: Některé aspekty QCD při nízkých energiích v éře přesných měření Autor: Tomáš Husek Katedra/Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky Vedoucí disertační práce: doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D. Abstrakt: Tato disertační práce se zabývá aspekty QCD při nízkých energiích, které souvisejí s elektromagnetickými rozpady nejlehčích pseudoskalárních me- sonů. Výpočty radiačních korekcí pro rozpady neutrálního pionu (Dalizův rozpad a vzácný rozpad na elektron-pozitronový pár) a nový model pro form faktor el- mag. přechodu pionu jsou diskutovány v článcích, ze kterých tato práce vychází. S tím související efektivní přístupy jako např. chirální poruchová teorie či limita velkého Nc jsou představeny v úvodních kapitolách. Také se zde zabýváme kom- plikacemi, které nastávají při výpočtu radiačních korekcí k Dalitzově rozpadu η(′) mesonů. V práci jsou rovněž představeny detaily spolupráce s experimenty, které začlenily uvedené publikované výpočty radiačních korekcí do svých simu- lací. V neposlední řadě jsou pak ukázány některé techniky výpočtů smyčkových integrálů. Klíčová slova: chirální poruchová teorie, limita velkého Nc, radiační korekce, form faktor elmag. přechodu pionu 1
Abstract v angličtině:
Title: Some aspects of low-energy QCD at the precision frontier Author: Tomáš Husek Department/Institute: Institute of Particle and Nuclear Physics Supervisor of the doctoral thesis: doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D. Abstract: This thesis concentrates on some low-energy aspects of QCD, namely on those which are connected to the electromagnetic decays of lightest neutral pseudoscalar mesons. Calculations of radiative corrections to neutral pion decays (the Dalitz decay and the rare decay) and a novel model for the pion electro- magnetic transition form factor are subjects discussed in the attached papers, which this work is based on. The associated theoretical aspects including Chiral Perturbation Theory or the large-Nc limit are introduced. We also discuss the complications which arise when the calculations of radiative corrections for η(′) Dalitz decays are performed. Some details about the collaboration with experi- ments which incorporate the calculation of the published corrections are provided. Last but not least, some techniques related to loop integrals are shown. Keywords: Chiral Perturbation Theory, large-Nc limit, radiative corrections, pion electromagnetic transition form factor 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Husek 2.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Husek 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Husek 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Karol Kampf, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta Emilie Passemar 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. 155 kB