velikost textu

Mathematical analysis of fluids in motion

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mathematical analysis of fluids in motion
Název v češtině:
Matematická analýza rovnic popisujících pohyb stlačitelných tekutin
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Michálek
Školitel:
prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.
Oponenti:
Prof. Dr. Emil Wiedemann
Dr. Agnieszka Swierczewska - Gwiazda
Konzultant:
doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
Id práce:
135977
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Matematická analýza (4M3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
stlačitelné Navierovy--Stokesovy rovnice, slabá řešení, energetické metody, konvergentní numerická schémata, konvexní integrace
Klíčová slova v angličtině:
compressible Navier--Stokes equations, weak solutions, energy methods, convergent numerical schemes, convex integration
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem práce je získat existenční výsledky pro různé typy difer- enciálních rovnic, které pocházejí z mechaniky kontinua. Naše pozornost se ubírá k hledání slabých řešení bez omezení na velikost počátečních podmínek. Důkazy existence jsou založeny na několika odlišných postupech, jako napřík- lad - energetické metody, analýza konvergence konečných numerických sché- mat a konvexní integrace. Tyto metody značně využívají výsledků matem- atické analýzy a dalších matematických oborů. 1
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this work is to provide new results of global existence for dif- ferent evolution equations of fluid mechanics. We are in general interested in finding weak solutions without restrictions on the size of initial data. The proofs of existence are based on several different approaches including en- ergy methods, convergence analysis of finite numerical methods and convex integration. All these techniques significantly exploit results of mathematical analysis and other branches of mathematics. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Michálek 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Michálek 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Michálek 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Dr. Emil Wiedemann 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Agnieszka Swierczewska - Gwiazda 540 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. 33 kB