velikost textu

Spanish-Dutch relations in the New World during the existence of the West-Indische Compagnie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spanish-Dutch relations in the New World during the existence of the West-Indische Compagnie
Název v češtině:
Španělsko-nizozemské vztahy v Novém světě v době existence West-Indische Compagnie
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Kubátová
Školitel:
doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Mgr. Pavel Marek, Ph.D.
Id práce:
135888
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Iberoamerikanistika (XIBE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Španělsko, Spojené nizozemské provincie, Nizozemsko, imagologie, Nový svět, Amerika, kolonie, Surinam, Antily, Karibská oblast, Západoindická společnost, pirátství, otroctví, WIC
Klíčová slova v angličtině:
Spain, United Provinces, Netherlands, imagology, New World, America, colonies, Suriname, Antilles, Caribbean, West India Company, piracy, privateering, WIC
Abstrakt:
Španělsko-nizozemské vztahy v Novém světě v období existence West Indische Compagnie Eva Kubátová Abstrakt Tato disertační práce je věnována španělsko-nizozemským vztahům v Novém světě v období existence první nizozemské Západoindické společnosti (1621-1674). Na základě imagologické analýzy jsou vytyčeny prvky vzájemných vztahů reflektovaných ve stereotypických představách či obrazech (tedy hetero-image) spolu s představami a reprezentací sebe samého (tedy self-image) v rámci probíhajícího konfliktu Osmdesátileté války. Imagologická analýza je aplikována na archivní materiály, především pak nizozemské pamflety a španělské Relaciones de sucesos (přeložitelné jako “záznamy o úspěších). Výsledkem práce je analýza proměn vzájemných obrazů v závislosti na dějinných událostech provázejících španělsko- nizozemský válečný konflikt, tedy of počátku Nizozemské revoluce, přes Dvanáctileté příměří, až po podepsání Vestfálského míru 1648. Zásadní důraz je přitom kladen na závěrečnou fázi Osmdesátileté války, v této práci delimitované lety 1621-1648, která znamenala oficiální vstup nizozemské Západoindické společnosti do španělských vod v širší Karibské oblasti. Významný zlom ve vzájemných vztazích pak přichází v podobě Vestfálského míru, který původní válečnou nevraživost reflektovanou v dobových materiálech proměnil ve formální obchodní a později i bojovou alianci. Zatímco však ke skutečnému imagologickému obratu z negativní hetero-image na pozitivní (či neutrální) došlo po roce 1648 pouze na španělské straně, Spojené nizozemské provincie nadále pokračovaly v reprezentaci Španělska v původním negativním světle, a ke změně hetero-imagologického paradigmatu došlo až na samém sklonku existence Západoindické společnosti. Klíčová slova Španělsko, Spojené nizozemské provincie, Nizozemsko, imagologie, Nový svět, Amerika, kolonie, Surinam, Antily, Karibská oblast, Západoindická společnost, pirátství, otroctví, WIC
Abstract v angličtině:
Spanish-Dutch Relations in the New World during the Existence of the West Indische Compagnie Eva Kubátová Abstract This dissertation is dedicated to the Spanish-Dutch relations in the New World during the existence of the first Dutch West India Company (1621-1674). On base of an imagological analysis, this thesis presents elements of mutual relations, reflected in hetero-images, together with self-representation of both analyzed parties (thus self-image) within the ongoing conflict of the Eighty Years‘ War. The imagological analysis is applied on archival material, chiefly the Dutch pamphlets and Spanish Relaciones de sucesos (which can be translated as “Treatises of Successes“). The result of this thesis is then an analysis of development and changes of mutual images, upon the historical events of the Spanish-Dutch war conflict: thus since the beginnings of the Dutch Revolt, passing through the Twelve Years’ Truce, until the signature of the Peace of Westphalia in 1648. A special emphasis is put to the final phase of the Eighty Years’ War, in this thesis delimited by the years 1621-1648, which was marked by the official entrance of the West India Company into the Spanish waters of Greater Caribbean. An important watershed in mutual relations is afterwards represented by the Peace of Westphalia, which changed the original animosity into formal trading and later on also military alliance. However, a significant imagological change from a negative hetero-image to a positive (or at least a neutral) one, experienced after 1648 just Spain. Meanwhile, the United Provinces of the Netherlands kept on representing Spanish empire in negative tones, and a notable shift of this long-lasting hetero- image took place as late as at the very decline of the West India Company. Key Words Spain, United Provinces, Netherlands, imagology, New World, America, colonies, Suriname, Antilles, Caribbean, West India Company, piracy, privateering, WIC
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Kubátová 6.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Eva Kubátová 10.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Kubátová 331 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Kubátová 327 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Eva Kubátová 657 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Markéta Křížová, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 1.39 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Marek, Ph.D. 1.49 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 117 kB