velikost textu

Koncentrace řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncentrace řízení
Název v angličtině:
Concentration of Proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Helena Hostovská
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.
Id práce:
135871
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
koncentrace řízení, kvalifikovaná výzva, příprava jednání
Klíčová slova v angličtině:
concentration of proceedings, qualified demand, proceedings preparation
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem této rigorózní práce je poskytnout ucelený přehled o uplatnění zásady koncentrace řízení v civilních sporných řízeních. V úvodu práce je pojednáno o vztahu zásady koncentrace řízení a práva na spravedlivý proces, resp. jeho základního atributu, práva každého, aby jeho věc byla projednána, a to v přiměřené době před nezávislým a nestranným soudem, a dále o vývoji zásady koncentrace řízení a jejím uplatnění v právních předpisech platných v minulosti na území České republiky. Samotné těžiště rigorózní práce je zaměřeno na problematiku zásady koncentrace řízení v platném a účinném občanském soudním řádu. Práce si přitom také klade za cíl představit jednotlivá procesní ustanovení, jichž se zásada koncentrace řízení dotýká a pojednat o problémech spojených s jejich interpretací a aplikací, určit jejich vzájemný vztah a shrnout je jako celistvý systém, který zásada koncentrace řízení v našem právním řádu vytváří. Samostatné kapitoly práce jsou věnovány poučovací povinnosti soudu a výjimkám z koncentrace řízení, tedy skutečnostem a důkazům, které zásada koncentrace řízení nepostihuje. V rigorózní práci jsou zmíněny i některé další dílčí problematiky související s koncentrací řízení, především pak vliv koncentrace řízení na vznesenou námitku promlčení, na změnu žaloby, přistoupení nebo záměnu účastníků řízení a v neposlední řadě také uplatnění koncentrace řízení ve zvláštních typech řízení, kterými jsou řízení na vydání směnečného (šekového) platebního rozkazu a řízení upravená v páté části občanského soudního řádu. V závěru je obsažen podrobnější rozbor některých procesních institutů souvisejících s koncentrací řízení a jejich uplatnění v chodu občanského soudního řízení spolu s tím souvisejícími úvahami a návrhy na úpravu civilního soudního řízení v České republice de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract The main objective of this rigorous thesis is to provide a comprehensive overview of applying the principle of concentration of proceedings in civil adversary proceedings. At the beginning of the work, the relationship is discussed between the principle of concentration of proceedings and the right to a fair trial or, more precisely, its basic attribute, the right of every person to have their case heard, within a reasonable period of time and by an independent and impartial court, as well as development of the principle of concentration of proceedings and its application in legal regulations valid in the territory of the Czech Republic in the past. The focal point of the rigorous thesis is focused on the issue area of the principle of concentration of proceedings in the applicable and effective Civil Procedure Code. The thesis also aims to introduce the individual procedural provisions that are subject to the concentration of proceedings and to discuss the problems associated with their interpretation and application, to determine their mutual relationship and to summarize them as a comprehensive system created by the principle of concentration of proceedings in our legal order. Separate chapters of the thesis deal with the courts‘ duty to advise and with exceptions from the concentration of proceedings, i.e. with facts and evidence not affected by the principle of concentration of proceedings. The rigorous thesis also mentions some other component issue areas related to the concentration of proceedings, particularly the influence of the concentration of proceedings on the raised plea of limitation, on modification of action, on joining by or substitution of the parties to the proceedings, and, last but not least, application of the concentration of proceedings in special types of proceedings, namely in proceedings for issuance of a bill (cheque) payment order and in proceedings provided for in the part 5 of the Civil Procedure Code. The conclusion includes a more detailed analysis of certain procedural institutes related to the concentration of proceedings and their application in the course of civil proceedings together with the associated considerations and proposals for amendment of civil proceedings in the Czech Republic de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Helena Hostovská 836 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Helena Hostovská 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Helena Hostovská 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 860 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 162 kB