velikost textu

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Založení a vznik společnosti s ručením omezeným
Název v angličtině:
Foundation and creation of a limited liability company
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jan Fišer
Oponenti:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
Id práce:
135861
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 11. 2013
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
společnost s ručením omezeným, založení společnosti, vznik společnosti
Klíčová slova v angličtině:
limited liability company, foundation of a company, creation of a company
Abstrakt:
Abstrakt: Ve své rigorózní práci se věnuji založení a vzniku společnosti s ručením omezeným podle českého práva. Zvláštní pozornost je věnována vysvětlení omezeného ručení společníků tohoto druhu obchodní společnosti. Tato práce se také zaměřuje na analýzu pojmů založení společnosti a vznik společnosti a rozdíl, který mezi nimi je. Představení společnosti s ručením omezeným a její definice je následováno popisem, rozborem a analýzou založení a následného vzniku společnosti s ručením omezeným. Po rozboru aktuální právní úpravy následuje představení zákona o obchodních korporacích, který nabude účinnosti 1. ledna 2014. Rigorózní práce je kromě úvodu a závěru rozdělena na tři kapitoly, z nichž každá pojednává z různých úhlů o založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. První kapitola obsahuje úvod do problematiky a představuje základní terminologii a instituty, které pak jsou užívány v dalších kapitolách této práce. Jedna podkapitola také ve stručnosti popisuje historický vývoj společnosti s ručením omezeným na našem území. Druhá kapitola představuje proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Kapitola je rozdělena do deseti podkapitol. První podkapitola popisuje rozdíl mezi založením a vznikem jakékoliv obchodní společnosti. Následující podkapitoly se podrobně zabývají osobami zakladatelů a podmínkami, které tyto musí splňovat. Jedna z podkapitol do detailu rozebírá obsah zakladatelských dokumentů společnosti s ručením omezeným. Popsán je rovněž proces získání podnikatelského oprávnění, a to zejména živnostenského oprávnění, nově zakládané společnosti. Tato kapitola dále představuje obchodní rejstřík a postup zápisu společnosti s ručením omezeným do tohoto rejstříku. Poslední podkapitola obsahuje vyčíslení nákladů souvisejících se založením a vznikem společnosti s ručením omezeným. Třetí kapitola představuje zákon o obchodních korporacích, který nabude účinnosti v roce 2014. Skládá se ze dvou podkapitol. První podkapitola nabízí stručný přehled zásadních změn v právní úpravě společnosti s ručením omezeným. Druhá podkapitola detailně analyzuje změny v procesu založení a vzniku společnosti s ručením omezeným, k nimž dojde.
Abstract v angličtině:
Summary: In my thesis I focus on foundation and creation of a limited liability company under Czech law. Special attention is given to the explanation of limited liability of the partners of this type of company. The paper also focuses on distinction of the terms foundation of a company and creation of a company and the difference between them. The theoretical definition of the limited liability company is then followed by examining, explaining and analysing the foundation and subsequent creation of a limited liability company. The text also presents the new law, regulating inter alia limited liability companies, that comes into effect on 1st January 2014. The thesis is, apart the introduction and conclusion, composed of the chapters, each of them dealing with different aspects of foundation and creation of limited liability companies. Chapter one is introductory and defines the basic terminology and juridical institutes that are then used in other chapters of the paper. One part also describes the history of limited liability companies on the territory of the Czech Republic and its predecessor countries. Chapter two introduces the process of foundation and creation of a limited liability company. The chapter is subdivided into ten parts. Part one describes the difference between foundation of a company and creation of a company. Following parts place emphasis on founders of a limited liability company and conditions they must meet. One part also provides information on the content of memorandum of association and articles of association of a limited liability company. The process of obtaining a business licence is described as well. This chapter also introduces the companies register and the process of registering the company with the companies register. The last part estimates the costs connected with foundation and creation of a limited liability company. Chapter three introduces new law that comes into effect in 2014. It consists of two parts. Part one offers a brief look at substantial changes concerning limited liability companies. Part two analyses in detail the changes of the process of foundation and creation of a limited liability company.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Fišer 758 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Fišer 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Fišer 15 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 663 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 145 kB