velikost textu

Péče o zaměstnance

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Péče o zaměstnance
Název v angličtině:
Care for employees
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Markéta Páleníková
Vedoucí:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
135859
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 5. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Péče o zaměstnance Zaměstnanecké benefity Zaměstnanec
Klíčová slova v angličtině:
Care for employees Employee benefits Employee
Abstrakt:
Abstrakt – Péče o zaměstnance Zaměstnanec je jedním z hlavních součástí celého systému firmy, tj. zaměstnavatele. Spolu s ostatními zaměstnanci tvoří základy pomyslné pyramidy fungování, produktivity a konkurenceschopnosti zaměstnavatele. Do popředí se tak dostává otázka jak o každého zaměstnance pečovat tak, aby byly zajištěny optimální podmínky pro výkon práce, aby schopný zaměstnanec byl na trhu práce nalezen, získán a udržen. Tato rigorózní práce řeší péči o zaměstnance ve vnitrostátní legislativě, spolu s péčí o zaměstnance poskytovanou nad rámec zákonného minimálního standardu – zaměstnaneckých benefitů. Práce je koncipovaná do 6 kapitol. Přináší pohled na historický vývoj péče o zaměstnance, vysvětlení pojmu péče o zaměstnance i jeho užívání v praxi, péči o zaměstnance v rámci mezinárodních dokumentů. Hlavní částí práce je pak srovnání zákonné úpravy péče o zaměstnance ve vnitrostátní legislativě a na základě provedeného průzkumu nejžádanějších zaměstnaneckých benefitů v praxi. Zaměstnanecké benefity jsou moderním nástrojem efektivní motivace zaměstnanců. Motivace zaměstnanců je nezbytná, je-li po nich vyžadováno maximální úsilí a dobré pracovní výkony. Na kvalitním výkonu se nepodílí pouze schopnosti a vědomosti jednotlivého zaměstnance, ale důležitým prvkem kvalitního výkonu jsou právě jeho motivace a pracovní postoje. Zaměstnavatelé nabízejí zaměstnanecké benefity navíc k uzákoněné péči o zaměstnance platnou právní úpravou tak, aby obstáli v široké konkurenci na trhu práce a zároveň stabilizovali pracovní výkon jednotlivých zaměstnanců.
Abstract v angličtině:
Abstract - Care for employees An employee is an important element of each firm, i.e. employer. Employees form together an imaginary basis of a pyramid of functioning, productivity and competitiveness. Nowadays, a question of care of employees is getting more and more important. Care should be done in line with optimal conditions for the performance of employees and also in a way that qualified employees are found, obtained and sustained. This thesis deals with the care of employees in national legislation. Moreover, it also focuses on the benefits for employees, i.e. care for employees that is beyond the minimum standard given by law. The thesis is divided into six chapters. It gives an insight into the historical development of care for employees, explains the concept of care for employees, its use in practice and it studies care for employees in international documents. In the core of this thesis, there is a reconciliation of legal regulation of care for employees in national legislation. Furthermore, based on conducted research, the most desirable employee benefits are presented. Employee benefits represent a modern tool for effective employee motivation. Employee motivation is essential in order to increase employees’ effort and good working performance. Good performance is not only given by knowledge and abilities but also motivation and working attitude play an important role. Firms offer employee benefits in addition to standards given by law in order to compete with other firms in the labour market and to stabilise working performance of individual employees
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Páleníková 1.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Markéta Páleníková 520 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Páleníková 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Páleníková 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 583 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB