velikost textu

Právní úprava podnikání cestovních kanceláří a cestovních agentur a kontrola jejího dodržování ve světle evropského práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava podnikání cestovních kanceláří a cestovních agentur a kontrola jejího dodržování ve světle evropského práva
Název v angličtině:
Legal Regulations on the Provision of Tour Operators´ and Travel Agencies´ Services and the Supervison of their Compliance - in Light of European Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Renata Králová
Vedoucí:
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Id práce:
135857
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zájezd, cestovní kancelář, směrnice EU č. 90/314
Klíčová slova v angličtině:
package, organiser, EU Directive 90/314
Abstrakt:
Abstrakt Práce pojednává o právních předpisech ČR a EU, které se vztahují k podnikání cestovních kanceláří a agentur, zvláště pak k prodeji zájezdů. Práce tyto předpisy (zejména zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu činností v oblasti cestovního ruchu) analyzuje z hlediska jazykového, systematického i historického. Zvláštní pozornost je v práci věnována státnímu dohledu, zejména kontrolní činnosti prováděné živnostenskými úřady, který hraje klíčovou roli při prosazování těchto předpisů v praxi. Ačkoliv práce cílí především na podmínky podnikání cestovních kanceláří a agentur a ochranu spotřebitele při prodeji zájezdů, nelze neuvést, že z důvodu komplexnosti jsou zmiňovány i předpisy ČR (zákon na ochranu spotřebitele, zákon o cenách) a EU (nařízení o právech cestujících v různých modech dopravy), které se týkají i individuálně cestujících spotřebitelů. Stěžejní kapitola práce se věnuje směrnici EU č. 90/314 o souborných službách, pobytech a zájezdech a relevantním rozsudkům Soudního dvora EU a národních soudů. V této souvislosti se práce zaměřuje na ta ustanovení směrnice, která jsou interpretačně vágní a v praxi působí problémy. Práce hodnotí platnou právní úpravu z hlediska naplnění cílů (fungující vnitřní trh a vysoký standard ochrany spotřebitele), které sleduje směrnice i z hlediska výhledu do budoucna (revize směrnice a návrh nové směrnice). Vzhledem k tomu, že v oblasti poskytování služeb cestovních kanceláří a agentur často dochází k přeshraničnímu poskytování, je v práci pojednáno o dozorové spolupráci správních orgánů z různých členských států při přeshraničním poskytování služeb a o spolupráci vnitrostátních orgánů na ochranu spotřebitele.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with Czech and EU legal regulations regarding the provision of tour operators and travel agencies services. Special attention is given to the sale of package tours. The thesis analyzes these regulations (in particular Act no. 159/1999 Coll., on certain conditions and the provision of activities in the field of tourism) from a linguistic, systematic and historical method of interpretation. Special emphasis is placed on the state supervision, particularly the control provided by trade licensing authorities which plays the key role in the lawful application of the regulations in practice. Although the thesis aims to the conditions of the provision of tour operators and travel agencies sale of tour packages, it mentions other Czech and EU legal regulations (Act on the protection of the consumer, Act on prices, EU regulations on the protection of the rights of passengers in different modes of transportation) which involve the sale individual travel services. The main chapter is devoted to EU directive no. 90/314 on package travel, package holidays and package tours and relevant decisions of the Court of Justice of the EU and national courts. In this regard the work concentrates on those provisions of the directive which are vague and cause interpretation difficulties in practice. The thesis evaluates Czech legal regulations with regards the fulfillment of the goals of the directive (to promote the functioning of the internal market and to guarantee a high standard of the consumer protection). It also evaluates legal regulations de lege ferenda. Since the provision of tour operators and travel agencies services is often affected by crossborder trade the thesis concerns on the supervisory cooperation of administrative authorities from different member states and the cooperation of national authorities protecting the consumer.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Renata Králová 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Renata Králová 164 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Renata Králová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Josef Vedral, Ph.D. 17 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB