velikost textu

Kvantitativní a kvalitativní rozbor spojek ve vybrané dětské literatuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvantitativní a kvalitativní rozbor spojek ve vybrané dětské literatuře
Název v angličtině:
Quantitative and qualitative analysis of the conjuctions in the selected children's literature
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Rybáková
Vedoucí:
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Id práce:
135848
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — německý jazyk (N ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spojky, víceslovné spojovací výrazy, Deník malého poseroutky, SKRIPT2012, SCHOLA2010, výskyt
Klíčová slova v angličtině:
conjuction, multiworded conjunction, Diary of a Wimpy kid, SKRIPT2012, SCHOLA2010, occurrence
Abstrakt:
Abstrakt V diplomové práci nastiňuji situaci týkající se spojek ve školním prostředí a v knihách Jeffa Kinneyho Deníky malého poseroutky. Snažím se zjistit v jakém jazykovém prostředí (opět omezeném pouze na spojky a víceslovné spojovací výrazy) se pohybuje fiktivní žák páté třídy. Zkoumám spojky užívané v nejčtenějších knihách pro děti od 8 let, ve vybrané učebnici Moje vlast je v Evropě, v mluvených projevech během vyučovacích hodin (korpus SCHOLA2010) a v textech, které produkují žáci ZŠ, žáci mezi 10-11 lety a žáci 5.třídy ZŠ (korpus SKRIPT2012). Analyzuji taky užití spojek na začátku věty a užití víceslovných spojovacích výrazů. Většina mé práce se zaměřuje na kvantitativní rozbor situace. V diplomové práci jsem zjistila, že mnou vybraná učebnice obsahovala (přes vysoký podíl souvislých textů) jen velmi úzkou škálu spojek. V polovině případů se jednalo o „a“. V učebních textech se vyskytovaly téměř jen spojky „a“, „i“ a „nebo“. V knihách Jeffa Kinneyho byla už škála širší. I když se autor snaží o autentický text 11letého pisatele, užívá (autor nebo překladatelka) trochu odlišné spojky než samotní čeští žáci. Velké procento spojek tvoří víceslovné spojovací výrazy. Nejčastější spojky se ale v textech žáků i Jeffa Kinneyho kryjí: „a“, „že“ a „ale“. Zajímavé zjištění je, že v mluvených projevech v rámci vyučovacích hodin není užívání spojky „a“ nijak vyšší než například v textech knih. Do budoucna by bylo zajímavé věnovat se rozboru jazykových prvků v učebnicích.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis describe distribution of conjunction in the first seven books “Diary of a Wimpy kid”. It compare and analyse those conjunctions with its usage in school lessons (through one part of a Czech national corpus - SCHOLA2010) and with text from students (through a corpus SKRIPT2012). I compare also the situation with conjunctions distribution in the textbook for 5th grade students named More vlast je v Evropě. It also research how and which one of multiword conjunction are in these texts used. It also shows, which conjunctions are used like a first member of the sentence. This thesis may analyse, which conjunctions hears, reads and uses a fictitious 5th grade student. It should be connected with a school. This thesis ignore a language situation in the family and medial communication. Analysed books may enrich students vocabulary, because it contents huge number of multiword conjunction. The most used conjunctions in books and students text are “a”, “že” and “ale”. The textbook contains huge number of “a” and “i”.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Rybáková 977 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Rybáková 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Rybáková 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. 309 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. 305 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 154 kB