velikost textu

Úvod do finančních derivátů se zaměřením na SWAPY

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úvod do finančních derivátů se zaměřením na SWAPY
Název v angličtině:
Introduction to financial derivatives, focusing on SWAPS
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Kamil Staněk
Vedoucí:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Kotáb
Id práce:
135753
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá primárně swapy, pro komplexnější pochopení této tématiky je v práci zahrnuto i několik obecnějších kapitol o finančních derivátech. Práce vychází z historicko-teoretického základu nauky o finančních derivátech. Důraz je vedle podstaty, účelu a klasifikace finančních derivátů kladen v teoretické části práce zejména na právní postavení finančních derivátů. Finanční deriváty v českém právním řádu jsou spíše neukotvené, otázky přináší i právní kvalifikace finančních derivátů - zejména otázka, zda-li jsou právní deriváty hrou a sázkou a zda-li z nich tudíž vznikají naturální obligace. Praktická část práce je uvozena stručným výkladem o základních typech finančních derivátů (forward, futures, opce etc.). Hlavní téma práce - swapy - jsou analyzovány jak ze soukromoprávního, tak z veřejnoprávního (regulatorního) hlediska. Práce obsahuje také rozbor rizik spojených se swapy - zejména s tzv. swapem úvěrového selhání (CDS). Závěr práce obsahuje kromě shrnutí v práci uvedených poznatků i úvahy de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals principally with swaps; however, for a complex understanding, there are some general chapters regarding financial derivatives included therein. The thesis proceeds from a historic-theoretical doctrine of financial derivatives. Besides the substance, essence, purpose and categorization of financial derivatives, the emphasis is laid in this theoretical part of the thesis on the legal status of financial derivatives. Under Czech law, financial derivatives are not sufficiently defined. The legal status of financial derivatives is questionable as well - in particular the question, whether financial derivatives constitute gambling or not, and whether they are, therefore, enforceable or not. The practical part of the thesis commences with a brief description and explanation of other important derivatives (forwards, futures, options etc.). The main topic of this thesis - swaps - are being analysed from various angels; as well as from the private law point of view, as from the public (regulatory) point of view. Furthermore, the thesis outlines the risks of (mis)use of swaps (and credit default swaps (CDS) in particular). Besides the summary of the most important points stated in this thesis, the conclusion includes the de lege ferenda thoughts as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Kamil Staněk 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Kamil Staněk 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Kamil Staněk 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 1.35 MB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Kotáb 1.79 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 231 kB