velikost textu

Evropskoprávní aspekty ochrany soukromého a rodinného života dítěte

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evropskoprávní aspekty ochrany soukromého a rodinného života dítěte
Název v angličtině:
European legal aspects of the protection of the private and family life of the child
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Monika Matysová
Školitel:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Oponenti:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Id práce:
135695
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Evropské právo (EVROPSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 10. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Soukromí, ochrana osobních údajů, rodinný život, rodina, děti, tradiční komunikační technologie, moderní komunikační technologie.
Klíčová slova v angličtině:
Privacy, data protection, family life, family, children, traditional communication technologies, modern communication technologies.
Abstrakt:
Anotace Disertační práce „Evropskoprávní aspekty ochrany soukromého a rodinného života dítěte“ se zaměřuje na ochranu soukromí a zejména ochranu osobních údajů dětí v kontextu tradičních a moderních komunikačních technologií. V prostředí tradičních i moderních komunikačních technologií při zajištění výkonu práva na ochranu soukromí dětí hraje nejdůležitější úlohu rodina – rodiče dítěte. I když právo na ochranu soukromí a osobních údajů náleží přímo dítěti, rodiče musí zajišťovat výkon těchto práv dítěte s ohledem na jeho věk a rozumové schopnosti dítěte. Zejména s ohledem na neustálý rozvoj moderních technologií si lze představit, že k ohrožujícím situacím z hlediska zajištění ochrany soukromí a osobních údajů dětí bude docházet stále častěji. Ve vybraných případech se rozbor zaměřuje na otázku, kdo představuje původce nepřiměřeného zásahu do ochrany osobních údajů či soukromí, do jakého práva či kombinace práv daný původce zasáhl, a jak soudní orgány a národní autority ochrany osobních údajů vymezují v jednotlivých případech přípustnou míru zásahu do práva na soukromí a ochrany osobních údajů dětí.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation “European legal aspects of the protection of the private and family life of the child” focuses on the protection of privacy, particularly on data protection of children in the context of traditional and modern communication technologies. The family – parents plays the most important role in the environment of traditional and modern communication technologies for ensuring the right to privacy of children. Although the right to privacy and protection of personal data belongs directly to the child, parents have to provide the exercise of these rights of the child with regard to his/her age and mental capacity of the child. Particularly with regard to the constant development of modern technologies, it is possible to imagine that the increasingly threatening situations in terms of privacy and children's personal data will be more frequent. In selected cases, the analysis focuses on the question of who constitutes the cause of unlawful interference into the right of privacy, particularly data protection, individualization of the right or combination of rights to which an unlawful interference has been occurred and how the judicial authorities and national data protection authorities define in individual cases the permissible level of interference with the right to privacy and the protection of personal children's data.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Monika Matysová 3.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Monika Matysová 252 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Monika Matysová 254 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. 1.58 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 132 kB