velikost textu

Úprava extradičního řízení v mezinárodním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úprava extradičního řízení v mezinárodním právu
Název v angličtině:
Regulation of Extradition Procedure in International Law
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Helena Opatová
Školitel:
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Oponenti:
Dalibor Jílek
JUDr. Přemysl Polák, Ph.D.
Id práce:
135676
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo (P0421D220010)
Obor studia:
Teoretické právní vědy – Mezinárodní právo (3344)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 18.05.2022
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
extradice, mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, formální extradiční právo
Klíčová slova v angličtině:
extradition, international judicial cooperation in criminal matters, formal extradition law
Abstrakt:
Abstrakt Úprava extradičního řízení v mezinárodním právu Předmětem zkoumání předkládané disertační práce je institut extradice. Téma vydávání osob jedním státem druhému státu za účelem jejich trestního stíhání nebo uložení či výkonu trestu je velice aktuální. Stále postupující proces globalizace a snadné možnosti cestování umožňují pachatelům trestných činů skrývat se před spravedlností v různých státech. Extradice tak hraje velmi důležitou roli jak při vydávání pachatelů „běžných“ trestných činů, tak významně napomáhá v boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, kyberkriminalitě či jiným formám přeshraniční kriminality. Spolupráce států při vydávání osob je tak naprosto klíčová v boji proti beztrestnosti pachatelů trestných činů. Extradiční právo lze dělit na právo materiální a právo formální. Materiální extradiční právo se zabývá zejména zkoumáním podmínek pro vyhovění extradiční žádosti. Formální extradiční právo představuje souhrn procesních opatření souvisejících se zahájením extradičního řízení, jeho průběhem a skončením. Tématem předkládané disertační práce je „Úprava extradičního řízení v mezinárodním právu“, avšak předmět práce je vymezen úžeji. Práce se zabývá pouze formálním extradičním právem, resp. tou jeho částí, která má mezinárodní rozměr. Jedná se o téma, které na rozdíl od materiálního extradičního práva dosud není komplexně zpracované. Cílem disertační práce je zkoumání formálních aspektů extradice, které přesahují vnitrostátní právní úpravu. Disertační práce se tak nevěnuje popisu extradičního řízení v konkrétním státě, ale zkoumá opatření, která musí státy učinit, aby vůbec mohlo dojít k zahájení extradičního řízení, a opatření, která následují v jeho průběhu a po rozhodnutí dožádaného státu o extradiční žádosti státu dožadujícího. Výzkumnou otázkou práce tak je, jaké formální aspekty a náležitosti se pojí s institutem extradice a jak se tyto aspekty a náležitosti liší v závislosti na rozdílných právních úpravách, vývoji či právních tradicích rozličných států. Disertační práce obsahuje vysvětlení terminologie související s extradičním právem, podrobný popis historického vývoje extradice od starověku až do 21. století a komplexní přehled pramenů právní úpravy extradice, a to jak mezinárodních smluv, tak i pramenů jiných, např. ujištění o vzájemnosti č jednotných právních předpisů různých států. Disertační práce dále popisuje jednotlivé formální prvky extradice, věnuje se rozboru různých forem styku států, vysvětluje možnosti mezinárodního pátrání po osobách a podstatu vazby osoby v extradičním řízení. Práce se detailně věnuje formálním náležitostem extradičních žádostí, a to včetně uvedení konkrétních příkladů u vybraných států. Disertační práce obsahuje rovněž rozbor možností postupu v případech, kdy dožádaný stát shledá nedostatky v extradiční žádosti, nebo když o vydání konkrétní osoby požádá souběžně více států. Práce dále popisuje povinnost a možnosti notifikace rozhodnutí dožádaného státu o extradiční žádosti a obsahuje rozbor postupu realizace vydání a s tím souvisejících důsledků, je-li žádosti o vydání dožádaným státem vyhověno. Disertační práce nabízí komplexní přehled formálních aspektů pojících se s institutem extradice z mezinárodněprávního pohledu, jejich srovnání z hlediska požadavků mezinárodních smluv či vnitrostátních právních předpisů různých států a jejich promítnutí v aktuální judikatuře mezinárodních soudů. Klíčová slova: extradice, mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, formální extradiční právo
Abstract v angličtině:
Abstract Regulation of Extradition Procedure in International Law The subject of research of the thesis is the institute of extradition. The issue of extradition of persons by one state to another state with the purpose of criminal proceedings or imposition or enforcement of a sentence is very topical. Progressing process of globalization and easy ways of travelling enable perpetrators of criminal offences to hide from justice in various states. The extradition plays an important part in extradition of perpetrators of „ordinary“ criminal offences as well as it is significantly instrumental in a fight against transnational organized crime, cybercriminality and other forms of transnational crimes. Cooperation of states in extradition of persons is therefore absolutely crucial in a fight against impunity of perpetrators of criminal offences. The extradition law may be divided into a material branch and a formal branch. The material extradition law analyzes conditions for granting the extradition. The formal extradition law represents an overview of procedural measures relating to the commencement of extradition proceedings, its course and its termination. The topic of the thesis is the “Extradition in International law”. However, the subject of the thesis itself is narrower. The thesis focuses only on the formal extradition law, more precisely its part that has international dimension. Unlike the material extradition law, the topic of the formal extradition law has not been comprehensively explored yet. The aim of the thesis is the analysis of formal aspects of extradition that exceed domestic legislation. The thesis therefore does not describe extradition proceedings in a particular state; it analyzes steps that states need to make in order to initiate the extradition proceedings and steps that follow in its course and after the requested state makes a decision on the extradition request of the requesting state. The research question is which formal aspects and requirements associate with the institute of extradition and how these aspects and requirements differ in dependence on different legislation, development or legal traditions of various states. The thesis includes explanation of terminology relating to the extradition law, in-depth description of the historical development of extradition from the antiquity until the 21st century and comprehensive overview of legal sources for extradition, both international treaties and other sources, such as assurance of reciprocity or uniform legislation of various states. Moreover, the thesis describes particular formal aspects of extradition, it pursues analysis of various forms of communication between states, and it explains different ways of international search for persons and the nature of detention of a person in extradition proceedings. The thesis deals in detail with formal requirements of extradition requests including practical examples of selected states. The thesis also contains analysis of ways how to proceed when a requested state finds the extradition request to be insufficient or when the extradition of a particular person is concurrently requested by more states. Furthermore, the thesis describes obligation and ways of notification of a decision of a requested state on the extradition request and contains analysis of the procedure of surrender and its consequences, if the requested state grants the extradition. The thesis contains comprehensive analysis of formal aspects connected with the institute of extradition from the view of international law, their comparison with respect to international treaties or domestic legislations of various states and their reflection in current practice of international courts. Key words: extradition, international judicial cooperation in criminal matters, formal extradition law
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Helena Opatová 2.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Helena Opatová 370 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Helena Opatová 366 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dalibor Jílek 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Přemysl Polák, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 156 kB