velikost textu

Význam formalizace konceptu římského občana pro vývoj římského práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam formalizace konceptu římského občana pro vývoj římského práva
Název v angličtině:
Significance of the formalisation of the conception of the roman citizen for the development of roman law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. David Falada, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
Michaela Židlická
Id práce:
135667
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Právní dějiny a římské právo (DEJ-RIM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
civitas romana, římské občanství, římské právo, římský národ
Klíčová slova v angličtině:
Civitas romana, Roman citizenship, Roman law, Roman nation
Abstrakt:
ANOTACE Aby se mohlo římské právo vůbec vytvořit a fungovat, bylo nutné, aby se vytvořila komunita lidí, která se identifikuje ve vztahu ke svému okolí. Právní normy, které v této komunitě vznikly, a které byly na počátku jejich hypotetické existence velmi jednoduché, byly postupem času a v souvislosti s tím, jak se ona komunita vyvíjela, dále rozvíjeny. Výsledkem je pak propracovaný systém římského práva, který k nám promlouvá dodnes. Předkládaná práce se snaží vystihnout základní procesy při formování římského národa a při jeho cestě k definici římského občanství. V případě Římanů se ale nemůžeme přidržet jednoduchých definičních znaků, jako je jazyk (protože latinský jazyk sdílely i další národy starověké Itálie) nebo náboženství (protože antický polyteismus prostupoval jednotlivými kulturami dané doby) nebo teritorium. Práce tedy otevírá náhledy do průniku římské kultury s těmi starověkými kulturami, s nimiž měla mnoho příbuzného, a které ji do značné míry formovaly a věnuje se i roli náboženství při formování prvotní římské společnosti. Výsledkem je pak pokus o definici římského národa, tedy personálního prostoru pro vznik a vývoj římského práva a přiblížení interakce mezi formálním právním institutem (civitas romana) a živým sociálním organismem (populus romanus).
Abstract v angličtině:
ABSTRACT As a pre-requisite for the Roman law to come into existence, a community of people had first to emerge; a community identifying itself vis-à-vis its surroundings. Legal norms that came into being in such community, rather simple legal norms at the time of their hypothetical origin, were gradually developed in line with the development of such community throughout the times. The outcome is an elaborated system of Roman law that communicates with us even today. The presented paper endeavours to shed some light at some profound aspects of the formation of the Roman nation on its road to the definition of the Roman citizenship. In the case of the Romans we cannot use simple definition features, such as the language (as the Latin language was shared by other peoples of the ancient Italy) or the religion (as the ancient polytheism intertwined various cultures of the given times) or a territory. The paper offers views into the combinations of the Roman culture with those other ancient cultures that shared numerous aspects with it and that had a formatting effect on it. It also addresses the role of the religion in the formatting process of the original Roman society. The result is an attempt for a definition of the Roman nation, i.e. the personal area serving the creation and development of the Roman law and a description of the interaction between a formal legal element (civitas romana) and a living social organism (populus romanus).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. David Falada, Ph.D. 2.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. David Falada, Ph.D. 312 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. David Falada, Ph.D. 254 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta Michaela Židlická 269 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 134 kB