velikost textu

Hlavní líčení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hlavní líčení
Název v angličtině:
Criminal Trial
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zdeňka Mitošinková
Oponenti:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
Id práce:
135658
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce je zaměřena na nejdůležitější stadium trestního řízení, tj. na hlavní líčení, a jeho aktuální problémy. Cílem této práce je poskytnutí komplexního pohledu na hlavní líčení a jeho průběh a chronologické shrnutí dílčích problémů, se kterými se lze v praxi setkat. Výklad jednotlivých institutů je podán z hlediska teoretického i praktického. Diplomová práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, z nichž každá se věnuje různým aspektům hlavního líčení. Kromě těchto kapitol obsahuje také úvod a závěr. Práce začíná obecným úvodem, ve kterém jsou dále popsány také důvody, které mě vedly k výběru tohoto tématu, jsou zde vymezeny základní úkoly, které tato práce sleduje, a popsána její struktura. První kapitola rozebírá základní zásady trestního řízení se zaměřením na ty, které se uplatňují nejvíce v hlavním líčení. Druhá kapitola se zabývá osobami účastnícími se hlavního líčení. Je zde rozebráno především jejich procesní postavení, práva a povinnosti v průběhu hlavního líčení. Ve třetí kapitole je pojednáno o přípravě hlavního líčení. Tato příprava je nesmírně důležitá pro zdárný průběh celého hlavního líčení. Obsahem čtvrté kapitoly, rozdělené do čtyř částí, je samotný průběh hlavního líčení. První část rozebírá zahájení hlavního líčení. Druhá část, nejdůležitější, se zaměřuje na dokazování v hlavním líčení. Dále je rozčleněna podle jednotlivých důkazních prostředků, které slouží k dokazování v hlavním líčení. Třetí část popisuje závěr hlavního líčení. Čtvrtá část se zaměřuje na zvláštnosti hlavního líčení konaného podle ustanovení § 314d TrŘ. Jedná se o hlavní líčení konané ve zjednodušeném řízení, jemuž předchází zkrácené přípravné řízení. V páté, poslední kapitole jsou rozebrány možnosti rozhodnutí soudu v hlavním líčení. Důraz je kladen na rozhodnutí ve formě rozsudku a jeho náležitosti. Závěr práce obsahuje zhodnocení rozebraného tématu a budoucí možný vývoj právní úpravy hlavního líčení.
Abstract v angličtině:
Abstract This Thesis is focused on the most important part of criminal proceedings - the trial - and also on its actual problems. The purpose of the Thesis is to grant a complex view of the trial and its course as well as chronological summary of particular problems which appear in legal practice. Individual institutions are then analyzed from both academic and practical perspective. The Thesis is divided into five basic chapters each covering different aspects of the trial. The first part deals with general introduction in which are also discussed reasons for focusing on this particular topic, defined key goals and basic structure of the Thesis. Chapter One discusses basic principles of criminal proceedings, especially those most important for the trial. Chapter Two deals with persons taking part in the trial. This chapter analyzes their position during the trial as well as their rights and obligations during aforementioned stage of criminal proceedings. Chapter Three is focused on trial preparation which has extraordinary importance for successful development of the whole trial. Chapter Four, subdivided into four parts, deals with the trial itself. First part concentrates on the arraignment. Second part, the most important one, is focused on the law of evidence and is further subdivided according to particular kinds of evidence which can be used during the trial. Third part then discusses the closing part of the trial. Last part of this chapter analyzes specifics of trial which is run under §314d of Czech Criminal Procedure Code. This is a “simplified” trial which is also preceded by simplified pre-trial procedure. Chapter Five then analyzes possible outcomes of the trial and pays special attention to “judgement” (as a form of court decision) and its requirements. Final, conclusive part of the Thesis presents evaluation of discussed questions and anticipates future development of the trial legislation in the Czech Republic. 87
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zdeňka Mitošinková 463 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zdeňka Mitošinková 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zdeňka Mitošinková 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 264 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB