velikost textu

Supervize pracovníků v sociálních službách v rámci osobní asistence v organizaci Hewer ve středisku Praha 2

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Supervize pracovníků v sociálních službách v rámci osobní asistence v organizaci Hewer ve středisku Praha 2
Název v angličtině:
Supervision of Workers in Social Services on the Field of One-to-one Assistance in Organization Hewer for Center of Prague 2
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Botková, DiS.
Vedoucí:
PaedDr. Marie Vorlová
Oponent:
PhDr. Vladimír Mašát
Id práce:
135647
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
supervize, supervizor, standardy kvality sociálních služeb, kvalita, Hewer, osobní asistence
Klíčová slova v angličtině:
supervision, supervisor, quality standards of social services, quality, Hewer, one-to-one assistance
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce na téma Supervize pracovníků v sociálních službách v rámci osobní asistence v organizaci Hewer ve středisku Praha 2 si klade za cíl zjistit, zda pracovníci v sociálních službách organizace Hewer pro středisko Praha 2 ví, že existuje supervize. Pokud ano, jak supervizi vnímají, zda ji považují za možnost zvyšování své odbornosti a zda tuto možnost plně využívají. V úvodu práce jsou uvedeny základní informace, které vedly k výběru tématu. Stať práce popisuje, co je to supervize, kdo je supervizor a jaké formy supervize existují. Další část práce popisuje sociální služby, kde je podrobněji představena osobní asistence. Dále jsou to standardy kvality sociálních služeb a popis supervize z pohledu Průvodce pro poskytovatele služeb. Práce dále uvádí informace o organizaci Hewer. Praktická část se zabývá dotazníkovým šetřením. Součástí závěru je vyhodnocení cíle práce.
Abstract v angličtině:
Summary Thesis called “Supervision of workers in social services on the field of one-to-one assistance following on standards for quality of social services in organization Hewer for center of Prague 2“ puts a target to find out, how workers in social services of the Hewer organization for center of Prague 2 perceive supervision, if they consider it as a possibility of increasing their proficiency, and if this possibility is fully used by them, if they are conscious of it and know about its existence. At the beginning of the thesis, there is introduced background information which led to choosing this topic. It the treatise of this thesis, there is described, what is a supervision, who is a supervisor and types of supervision too. Next part describes social services, where the one-to-one assistance is introduced to deeper details. Further, there are standards for quality of social services and a description of supervision from the point of view of „The Guide for providers of social services “. Then, the thesis provides information about the Hewer organization. The practical part of the thesis deals with survey. An evaluation of the target is a part of the conclusion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Botková, DiS. 384 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Botková, DiS. 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Botková, DiS. 4 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Marie Vorlová 460 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Mašát 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 251 kB