velikost textu

Individuální plánování v rámci sociální rehabilitace lidí s duševním onemocněním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Individuální plánování v rámci sociální rehabilitace lidí s duševním onemocněním
Název v angličtině:
Individual Planning and Social Rehabilitation with the Focus on People with Dual Diagnosis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Tomášová
Vedoucí:
PaedDr. Marie Vorlová
Oponent:
PhDr. Vladimír Mašát
Id práce:
135632
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
duální diagnózy, sociální rehabilitace, individuální plánování
Klíčová slova v angličtině:
dual diagnoses, social rehabilitation, individual planning
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá individuálním plánováním a sociální rehabilitací v prostředí sociálních služeb se zaměřením na osoby s duální diagnózou. V první části nejprve popisuje základní charakter problematiky osob s duální diagnózou, duševním onemocněním, závislosti, jejich vzájemné ovlivňování, četnost výskytu duálních diagnóz, příklady osobností, které touto diagnózou trpěly. Další kapitola práce se práce zabývá sociální rehabilitací a vysvětlením termínu integrovaná léčba duálních poruch. Shrnuje také několik pojetí sociální rehabilitace a uvádí vysvětlení konceptu zotavení, jakožto cíle sociální rehabilitace. Popisuje zákonnou úpravu sociální rehabilitace a individuálního plánování tak jak ji upravuje zákon o sociálních službách. Pokračuje popisem individuálního plánování v case managementu a zabývá se také metodou léčby podle fází motivační připravenosti klientů. V práci jsou zmíněny spirituální potřeby jako součást sociální rehabilitace. Poslední část práce je praktická a obsahuje tři kasuistiky. Cílem práce je základní orientace v oblasti sociální rehabilitace a individuálního plánování se zaměřením na osoby s duální diagnózou. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis deals with individual planning and social rehabilitation in the area of social services with the focus on people with dual diagnosis. General character of the issue of people with dual diagnosis, mental illness, addiction, their interactions and the prevalence of dual diagnoses are described in the first part, including examples of individuals who suffered from such diagnosis. Next chapter deals with the theme of social rehabilitation and explanation of the term integrated treatment of dual disorders. It also summarizes several interpretations of social rehabilitation and presents the recovery concept as the goal of social rehabilitation, followed by legal regulations of social rehabilitation and individual planning by the Social Services Act. The last part describes the case management of individual planning and the stage of motivational readiness of the clients as a treatment method. The thesis also mentions people´s spiritual needs as the part of their social rehabilitation. The final part of the thesis is practical and contains three case studies. The aim of this bachelor thesis is to give basic orientation in the field of social rehabilitation and individual planning with the focus on people with dual diagnosis. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Tomášová 716 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Tomášová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Tomášová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Marie Vorlová 442 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Mašát 420 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 283 kB